ANVÄNDARVILLKOR

Senast uppdaterad: 2018-12-19

Välkommen till HomeExchange.com! Dessa användarvillkor (”Villkor”) reglerar rättigheter och skyldigheter mellan HomeExchange.com Inc., ett kaliforniskt bolag (”HomeExchange”), och dig, och utgör ett juridiskt bindande avtal (”Avtal”) mellan oss. Detta avtal reglerar din användning av HomeExchange.com, GuestToGuest.com och alla närstående webbplatser (tillsammans ”Webbplatsen”), din användning av appar från HomeExchange för mobil, surfplatta eller andra smarta enheter (tillsammans ”App”) och din användning av Tjänsterna (enligt definitionen nedan). Tillsammans definieras Webbplatsen, Appen och Tjänsterna som ”Plattformen”. 

Observera att din användning av HomeExchanges Plattform även regleras av andra avtal, exempelvis Integritetspolicyn som ingår i dessa Villkor och andra policyer som hänvisas till eller länkas till här. I händelse av konflikt mellan dessa Villkor och Integritetspolicyn, eller andra villkor eller policyer, har dessa Villkor företräde såvida något annat inte finns uttryckligen angivet här. Genom att använda Plattformen som besökare eller Medlem (enligt definitionen här) samtycker du till att vara bunden av dessa Villkor.

VÄNLIGEN LÄS DESSA VILLKOR NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PLATTFORMEN. GENOM ATT FORTSÄTTA ATT ANSLUTA TILL ELLER ANVÄNDA PLATTFORMEN GODKÄNNER DU ATT DU ACCEPTERAR DESSA VILLKOR.

Om du inte accepterar dessa Villkor har du inte rätt att ansluta till Plattformen.

Några viktiga punkter:

 1. DEFINITION AV BEGREPP

 1. ALLMÄNT OM ANVÄNDNING AV PLATTFORMEN

Plattformen kan innehålla delar där du eller andra Medlemmar kan publicera eller lämna information, bland annat text, fotografier, bilder eller annan information (”Användarinnehåll”). Vänligen läs dessa villkor noggrant. Vi förbehåller oss rätten att ta bort eller neka Användarinnehåll som inte överensstämmer med de regler som anges här.

Vid användning av Plattformen samtycker du till att du:

Du samtycker vidare till att:

Webbadresser eller URL-länkar måste godkännas av HomeExchange. E-postadresser och annan kontaktinformation får endast finnas i de godkända fälten i Listningen. Varje annan hänvisning till specifika webbadresser, webbplatser, e-postadresser eller telefonnummer kan tas bort utan förvarning.

Observera att HomeExchanges översättningar inte kan garanteras vara korrekta och att Medlemmen ansvarar för att granska översättningarna avseende sina Listningar. 

III. BEHÖRIGHET

Ditt Konto är endast till för ditt eget personliga bruk. Bolag och affärsverksamheter får inte vara Medlemmar.

 1. MEDLEMSVILLKOR

Du får inte tillåta andra att använda ditt Konto och inte heller tilldela eller på annat sätt överlåta ditt konto till någon annan person eller enhet, om det inte uttryckligen är tillåtet enligt detta dokument.

Skapa ett Konto

För att registreras på Plattformen måste du först skapa ett Konto genom att tillhandahålla den efterfrågade personliga informationen (exempelvis för- och efternamn, födelsedatum, telefonnummer och e-postadress). Medlemmen måste alltid hålla sin Kontoinformation uppdaterad. HomeExchange skall under inga omständigheter hållas ansvarigt för information som kan vara felaktig eller bedräglig och som sprids av dess Medlemmar. Vid registreringen måste du: (i) vara arton (18) år gammal (ii) ha laglig eller avtalsenlig rätt att erbjuda Bostaden via Plattformen och även fortsätta att ha den rätten vid din användning av Plattformen och (iii) ha befogenhet att ingå ett Utbyte. Ett MedlemsKonto är dessutom endast för den Medlemmens egna personliga bruk och Konton får inte skapas för affärsverksamhet eller andra kommersiella syften.

HomeExchange förbehåller sig rätten att neka (utan motivering och utan möjlighet till ersättning) en registrering av ett MedlemsKonto av vilken anledning som helst, när som helst och efter eget gottfinnande.

Vid registreringen väljer Medlemmen ett Användarnamn och Lösenord, som endast kan ändras på Medlemmens begäran. Varje Medlem är ensam ansvarig för sitt Användarnamn och Lösenord och samtycker till att hålla dem hemliga och att inte avslöja dem för någon, i någon form, oavsett anledning. Varje Medlem är ensam ansvarig för varje användning av tredje part av Medlemmens Användarnamn eller Lösenord och för varje handling eller uttalande som görs genom dennes Konto av tredje part, oavsett om det är bedrägligt eller inte, och skall ersätta HomeExchange för alla anspråk i samband därmed. HomeExchange ansvarar inte om någon Medlem får sin identitet stulen. Om en Medlem har anledning att tro att tredje part använder Medlemmens identitet på ett bedrägligt sätt, eller på annat sätt använder Medlemmens konto på ett otillåtet sätt, måste Medlemmen omedelbart informera HomeExchange. I händelse av förlust eller stöld av en Medlems Användarnamn eller Lösenord, måste Medlemmen omedelbart ändra sitt Användarnamn och/eller Lösenord och Medlemmen är ensam ansvarig för varje förlust som hänför sig till en sådan förlust eller stöld.

Du samtycker till att endast skapa och/eller använda ett Konto. Varje undantag från denna regel måste ha beviljats skriftligen av HomeExchange i förväg. Ett Konto som har skapats i strid med ovanstående blir avstängt och/eller avslutas omedelbart.

Observera att Medlemmarnas användning av de Tjänster som tillhandahålls på Plattformen inte på något sätt skall anses vara någon av HomeExchanges anställda, representanter, samriskföretag eller samarbetspartners och att Medlemmarna endast agerar för egen räkning och nytta och inte för HomeExchange. HomeExchange kontrollerar eller styr inte på något sätt Medlemmen och varje Medlem erkänner och samtycker till att denne helt efter eget gottfinnande publicerar en Listning eller ingår ett Utbyte.

Om du registrerar ditt Konto med hjälp av en tredje parts sociala nätverkstjänst, kan du stänga av anslutningen mellan ditt konto på det sociala nätverket och HomeExchange genom inställningarna för ditt Konto. 

Listningar

Listningar måste hållas korrekta av Värdmedlemmen, exempelvis följande information:

En Bostad får bara finnas i en enda Medlems Konto, även om flera personer har rätt till Bostaden.

Villkor i en Medlems Listning får inte strida mot dessa Villkor. 

HomeExchange förbehåller sig rätten att begära att vissa minimiuppgifter finns med i en Listning och att Listningsinformationen presenteras i ett visst format.

Placeringen av Listningen i HomeExchanges sökresultat kan variera och beror på flera olika faktorer som hänför sig till information i Listningen och Gästmedlemmens sökning. HomeExchange lämnar inga garantier avseende placeringen av Medlemmens Listning i sökresultat. 

Medlemmen garanterar att publiceringen av Medlemmens Listning och varje godkännande av ett Utbyte avseende en Värdmedlems Bostad inte strider mot avtal som Medlemmen har ingått med någon bostadsrättsförening, husägarförening, samarbetsavtal eller liknande avtal och (i) följer alla lagar, inklusive stadsplaneringslagar, skattekrav, licens- eller tillståndskrav och varje annan lag, regel eller förordning som gäller för Bostaden eller Listningen. Varje Värdmedlem ansvarar för sina egna handlingar eller försummelser och för varje person som finns närvarande i Bostaden, utöver Gästmedlemmen och dennes gäster. 

Stänga ett Konto

Konton som stängs av HomeExchange

Om en Medlem handlar i strid med dessa Villkor eller någon annan regel eller föreskrift som har utfärdats av HomeExchange, eller beter sig på ett sätt som strider mot våra regler om gott uppförande, värderingar eller etik, eller bryter mot någon lag, regel, förordning eller något annat rättsligt åläggande som har utfärdats av en styrande jurisdiktion, förbehåller sig HomeExchange rätten att utan motivering och utan kompensation:

Följande beteenden är strängt förbjudna och kan leda till att Kontot stängs:

Denna lista är inte uttömmande och HomeExchange förbehåller sig rätten att, utan förvarning eller annat meddelande, ta bort Användarinnehåll som inte följer reglerna som gäller på Plattformen och/eller som skulle undergräva Plattformens eller andra Medlemmars säkerhet.

HomeExchange kan stänga Medlemmens Konto utan varning eller formell underrättelse. Genom att ha stängt Kontot för brott mot dessa Villkor har inte HomeExchange avstått sin rätt till eventuellt skadestånd som skulle kunna krävas kopplat till ett sådant brott.  

Stängning av en Medlems Konto efter brott mot dessa Villkor resulterar i att om Medlemmen har ett abonnemang så kommer det att avslutas utan rätt till återbetalning, inte ens partiell.

HomeExchange förbehåller sig rätten att logga ut, avsluta, radera eller rensa ditt Konto, alla relaterade Listningar och relaterad information från Plattformen och våra servrar om du inte har loggat in på Plattformen på en viss tid, som avgörs av oss, efter eget gottfinnande.

Medlemmen kommer att informeras via e-post om stängningen av kontot.

Stänga ett Konto på Medlemmens begäran

Plattformens Medlemmar kan när som helst, av vilken anledning som helst, avsluta sin registrering på Plattformen genom att begära att Kontot på HomeExchange stängs, utan annan kostnad än den som är kopplad till överföringen av begäran, genom att följa instruktionerna på Plattformen. Denna begäran träder i kraft en arbetsdag efter att HomeExchange har mottagit begäran att stänga kontot och alla framtida Utbyten annulleras. Om ett Utbyte pågår vid datumet för begäran, kommer inte Kontot att stängas förrän efter att Utbytet och eventuella tillhörande transaktioner har genomförts.

En Optimal- eller Grundmedlems begäran att stänga ett Konto kommer inte att medföra någon återbetalning, inte ens partiell, av belopp som har betalats som rör ett sådant Konto.

Vid stängning av en Medlems Konto av någon anledning, kommer alla Medlemmens GästPoäng att annulleras. 

Vid stängning av en Medlems Konto och/eller annat avslutande av dessa Villkor, kommer klausulerna i dessa villkor som rimligen bör gälla även efter avslutet att göra det. 

Tjänster

Hantering av Utbyte

HomeExchange tillhandahåller sina Medlemmar med en tjänst för hantering av utbyten via sin Plattform, genom att låta Värdmedlemmen lista sin Bostad för att erbjuda ett Utbyte och genom att låta Gästmedlemmen läsa Listningen och boka den Bostad som erbjudits till Utbyte av en Värdmedlem. HomeExchange tillhandahåller endast plattformen. När Medlemmar ingår ett Utbyte ingår de avtal direkt med varandra. HomeExchange blir inte part i något Utbyte och HomeExchange är varken en fastighetsmäklare eller ett försäkringsbolag. HomeExchange agerar inte som ombud för någon Medlem på något sätt under ett Utbyte, såvida det inte uttryckligen anges här. Tjänsterna för hantering av utbyten som tillhandahålls av HomeExchange är automatiserade. All kontakt mellan Medlemmarna initieras enbart genom Medlemmarna och HomeExchange ingriper inte på något sätt, såvida det inte uttryckligen anges här. 

Ett Utbyte är ett begränsat godkännande av Värdmedlemmen för Gästmedlemmen att inträda i, bo i och använda Bostaden under den angivna perioden. I den mån det är tillåtet enligt gällande lag, förbehåller sig Värdmedlemmen rätten att komma tillbaka in i Bostaden i enlighet med villkoren för det enskilda Utbytet. Om en Gästmedlem inte utrymmer Bostaden i slutet av den definierade Utbytesperioden, har Värdmedlemmen rätt att vidta alla tillåtna rättsliga åtgärder för att få Gästmedlemmen att utrymma. Gästmedlemmen samtycker till att, för varje ytterligare 24-timmarsperiod som Gästmedlemmen inte har utrymt Bostaden, betala eventuella skadeståndsanspråk från Värdmedlemmen som rör Gästmedlemmens underlåtenhet att utrymma. Gästmedlemmen godkänner att HomeExchange betalar sådana skadestånd med Gästmedlemmens Deposition. 

En Medlem som vill genomföra ett Utbyte via Plattformen gör så på eget initiativ och på eget ansvar.

Medlemmen samtycker till att inte utbyta en Bostad som är listad på Plattformen utanför Plattformen. Ett brott mot denna bestämmelse medför att Kontot stängs omedelbart. Medlemsinformation (namn, telefonnummer, adress) får endast spridas till en annan Medlem under genomförandet av ett Utbyte via Plattformen.

HomeExchange garanterar inte på något sätt att ett Utbyte mellan Medlemmar är lagligt, inte heller att det genomförs korrekt av Medlemmarna. HomeExchange lämnar inga garantier avseende tillgängligheten för Bostaden, skicket på Bostaden eller något annat villkor som en Medlem sätter upp för en annan Medlem avseende ett Utbyte. 

Medlemmarna själva står för riskerna i samband med att tillhandahålla en Bostad, eller att bo i en Bostad under Utbytesprocessen, exempelvis risken för skada på egendomen eller stöld av föremålen i den. Värdmedlemmen är fri att välja den Gästmedlem som skall använda Bostaden. Värdmedlemmen och Gästmedlemmen bör korrespondera i förväg för att diskutera (och undvika) eventuella problem som kan uppstå vid ett Utbyte.

Observera att Gästmedlemmen ensam har ansvar för handlingar eller underlåtenhet att handla för alla inbjudna (oavsett om Värdmedlemmen känner till dem eller inte) som finns i Bostaden. Sådana inbjudna måste uppfylla alla krav eller regler som har angivits av Värdmedlemmen och måste få kännedom om och följa dessa Villkor. Gäster garanterar att de har laglig rätt att agera för eventuella underåriga som ingår i Utbytets. Inga underåriga får delta i ett Utbyte, såvida de inte åtföljs av en vuxen som är juridiskt ansvarig för dem. 

Tjänst för meddelanden

HomeExchange tillhandahåller en Tjänst gratis för meddelanden till Medlemmarna för att underlätta ett Utbyte, eller för att dela erfarenheter av tidigare Utbyten. Endast användning av Tjänsten för meddelanden gör det dock inte tillåtet för Medlemmar att ingå ett Utbyte. Tjänsten för meddelanden är automatiserad och HomeExchange ingriper därför inte på något sätt.

Medlemmen är ensam ansvarig för all information som skickas via HomeExchanges meddelandetjänst. Information som utbyts mellan Medlemmarna via meddelandetjänsten skall inte på något sätt binda HomeExchange, inte heller garanterar HomeExchange på något sätt informationens riktighet eller fullständighet.

Verifiering

HomeExchange kommer att begära bekräftelse av varje Medlems namn och adress när Medlemmen skapar ett Konto. Medlemmen måste tillhandahålla bevis för adressen och någon form av identifikation när Medlemmen skapar ett Konto. HomeExchange förbehåller sig rätten att acceptera eller förkasta stöddokumentation för bekräftelse efter eget gottfinnande. När en Medlems adress och för- och efternamn har bekräftats, kommer Medlemmen att vara en ”Verifierad Medlem” på sin profil.

Medlemmen kan ha möjligheten att även få sitt telefonnummer och sin e-postadress bekräftad. En sådan kontroll utförs via en automatiserad tjänst. En e-postadress eller ett telefonnummer som har verifierats anges som det i Medlemmens profil.

Att en Medlem eller en Medlems e-postadress och telefonnummer har verifierats, garanterar inte att innehållet som tillhandahålls av den Medlemmen är korrekt, eller att eventuella Listningar är korrekta. HomeExchange lämnar ingen garanti eller någon försäkran avseende Verifierade Medlemmar eller deras Listningar.

Betyg och recensioner

Efter ett Utbyte kan Värdmedlemmen och Gästmedlemmen lämna recensioner av Bostaden och Gästmedlemmen och kan ge ett stjärnbetyg i samband med det, som sedan blir tillgängliga i Medlemmens Kontoprofil och/eller i samband med en Medlems Listning. Sådana betyg eller recensioner återspeglar endast de enskilda Medlemmarnas åsikt och HomeExchange granskar inte recensionerna eller betygen och garanterar inte heller att de är korrekta. En Medlem som lämnar en recension eller ett betyg samtycker till att endast tillhandahålla information som är korrekt och som inte är kränkande eller innehåller stötande språk. Recensioner och/eller betyg får inte göras endast i utpressningssyfte. Medlemmen får inte instruera andra Medlemmar att lämna falska recensioner eller betyg.  

HomeExchange-Tjänst

Innan Medlemmen ingår sitt första Utbyte måste den välja vilken typ av abonnemang som den vill skall gälla för sitt Utbyte. Varje typ av abonnemang har extra tjänster, tillsammans med möjligheten att ingå Utbyten, kallat ”HomeExchange-Tjänst”.  

Uppgifter om prissättning för HomeExchange-Tjänst finns tillgängliga här.

Medlemmar kan välja mellan två olika Kontotyper:

En Optimal-medlem betalar en årlig abonnemangsavgift för ett obegränsat antal utbyten under en period om tolv (12) månader. Optimal-abonnemang förnyas automatiskt för efterföljande 12-månadersperioder om det inte sägs upp senast den sista dagen på den aktuella tolvmånadersperioden. Om en Optimal-medlem avslutar sitt abonnemang under den innevarande perioden sker ingen återbetalning, inte ens en partiell sådan.

En Grundmedlem debiteras per Utbyte. Grundmedlemmen kan när som helst uppgradera sitt konto till Optimal vid betalning av den aktuella abonnemangskostnaden.

Ett abonnemang på HomeExchange-Tjänsten är ett flerdelat erbjudande som rör tillhandahållande av tjänster inom ramen för artikel 45 i direktiv 2006/112/EG. Tjänsten innefattar (i) den Bekräftelse som krävs innan ett Utbyte ingås och (ii) följande sekundära tjänster:

En Optimal-medlem har dessutom ytterligare förmåner genom abonnemanget, som beskrivs mer utförligt här.

Tjänsterna som ingår i HomeExchange-Tjänsten är odelbara och kan inte abonneras på var för sig. 

Tjänsterna som erbjuds av HomeExchange-Tjänsten är odelbara och kan inte abonneras på var för sig. 

HomeExchange-Tjänsten utgör tjänster som kräver mänsklig inblandning innan de kan avslutas, vilket inte ingår i ramen för digitala tjänster som tillhandahålls via internet och som huvudsakligen är automatiserade, i enlighet med avsnitt 259 B rad 12 i den franska skattelagstiftningen, men utgör en tjänst som omfattas av artikel 45 i direktiv 2006/112/EG.  

Verifiering

HomeExchange kommer att begära bekräftelse av varje Medlems namn och adress när Medlemmen skapar ett Konto. Medlemmen måste tillhandahålla bevis för adressen och någon form av identifikation för att bekräfta Medlemmens adress och identitet. HomeExchange förbehåller sig rätten att acceptera eller förkasta stöddokumentation för bekräftelse efter eget gottfinnande. När en Medlems adress och för- och efternamn har bekräftat, kommer Medlemmen att vara en ”Verifierad Medlem” på sin profil. Verifiering krävs innan Medlemmen kan ingå ett Utbyte. 

Medlemmen kan ha möjligheten att även få sitt telefonnummer och sin e-postadress bekräftad. En sådan kontroll utförs via en automatiserad tjänst. En e-postadress eller ett telefonnummer som har verifierats anges som det i Medlemmens profil.

Att en Medlem eller en Medlems e-postadress och telefonnummer har verifierats, garanterar inte att innehållet som tillhandahålls av den Medlemmen är korrekt, eller att eventuella Listningar är korrekta. HomeExchange lämnar ingen garanti eller någon försäkran avseende Verifierade Medlemmar eller deras Listningar.

När en Medlem har Verifierats kan den genomföra Utbyten. 

Sekundära Tjänster inom HomeExchange-Tjänsten

Tjänsterna som erbjuds av HomeExchange-Tjänsten är odelbara och kan inte abonneras på var för sig. 

Depositionshantering

HomeExchange erbjuder en Depositionshanteringstjänst mellan Värdmedlemmen och Gästmedlemmen, vilket gör det möjligt för Värdmedlemmen att skydda sig, helt eller delvis, mot risken för stöld, förlust eller skada på sin Bostad i enlighet med nedanstående bestämmelser.

Depositionen, vars belopp finns angivet på denna sida, reserveras på Gästmedlemmens kreditkort när Gästmedlemmen ingår Utbytet. 

I händelse av skada, förlust eller stöld måste Värdmedlemmen lämna sitt anspråk via e-post inom tio (10) dagar efter den sista dagen på Gästmedlemmens vistelse hos Värdmedlemmen, till adressen contact@homeexchange.com, tillsammans med en beskrivning av arten och en bedömning av skadan, förlusten eller stölden och bifoga alla relevanta handlingar. HomeExchange underrättar Gästmedlemmen om Värdmedlemmens anspråk via e-post.

Om Värdmedlemmen inte har alla relevanta handlingar som krävs inom tio dagar (exempelvis väntar på en kostnadsbedömning för reparationen), måste Värdmedlemmen begära en förlängning av HomeExchange, som aldrig får överstiga trettio (30) dagar från den sista dagen för Gästmedlemmens vistelse. Underrättelse om skada, stöld eller förlust, eller inlämnande av stödbevis om det, som tillhandahålls utanför trettiodagarsperioden kommer att avvisas.

Gästmedlemmen måste svara på en underrättelse om ett anspråk eller bevis på skada inom tio (10) dagar från mottagandet av en sådan underrättelse.

I händelse av att en Värdmedlem kommer med ett giltigt anspråk, kommer underlåtenhet av Gästmedlemmen att svara inom ovanstående tiodagarsperiod att utgöra ett oåterkalleligt avstående från rätten att bestrida innehållandet av det yrkade beloppet ur Depositionen, som kommer att betalas till Värdmedlemmen med Gästmedlemmens reserverade Deposition.

I händelse av en begäran att behålla Depositionen, eller i förekommande fall, för att bevisa skadan inom den aktuella tidsgränsen, ska, om Gästmedlemmen går med på uppskattningen av skadan och att Depositionen används, Depositionsbeloppet som har överenskommits mellan de två parterna för Utbytet betalas ut till Värdmedlemmen inom inom tjugo (20) arbetsdagar från bekräftelsen av överenskommelsen mellan parterna.

Om Gästmedlemmens lagrade betal- eller kreditkort nekas på betalningsdagen, är Gästmedlemmen fortsatt ansvarig för Depositionsbeloppet och skall vara skyldig att betala det till Värdmedlemmen inom fem (5) kalenderdagar på något av följande sätt: banköverföring, PayPal-konto eller något annat giltigt kredit- eller betalkort.

Om Värdmedlemmen och Gästmedlemmen inte kan komma överens om det belopp ur Depositionen som skall betalas till Värdmedlemmen, deponeras beloppet hos HomeExchange genom att beloppet dras från Gästmedlemmens kreditkort och kvarhålls till dess att både Värd- och Gästmedlemmen tillsammans bekräftar att de har kommit överens om fördelningen av beloppet mellan dem.

Om ingen överenskommelse har nåtts inom ett år från det datum då Depositionen togs och om Värdmedlemmen inte har bevisat att rättsliga åtgärder har vidtagits för att erhålla betalning av beloppet ur Depositionen, kommer HomeExchange att returnera summan till Gästmedlemmen.

HomeExchange kommer att släppa Depositionen i enlighet med vad som har fastställts i ett domstolsbeslut.

HomeExchange kan ingripa för att underlätta en tvistelösning mellan Medlemmarna, men garanterar inte några Listningar eller Medlemmarnas eller andra tredje parters genomförande. 

Medlemmen samtycker till att samarbeta med och handla i gott uppsåt för att hjälpa HomeExchange och andra Medlemmar att lösa de tvister som kan uppstå i samband med ett Utbyte och att vidta de åtgärder som kan krävas för att lösa en sådan tvist. 

Skydd av värden när gästen häver

Om en Gästmedlem häver ett Utbyte, kan Värdmedlemmen välja om de aktuella GästPoängen skall returneras till Värdmedlemmen. Om en Gästmedlem häver på grund av en nödsituation och tillhandahåller korrekt och relevant dokumentation, kan HomeExchange efter eget gottfinnande returnera GästPoängen till Gästmedlemmen (samtidigt som Värdmedlemmen får behålla de aktuella GästPoängen). 

Skydd av gästen när värden häver

Om en Värdmedlem häver ett Utbyte, kommer HomeExchange att erbjuda Gästmedlemmen möjligheten att bo i en annan Bostad, vars grundläggande bekvämligheter, enligt definitionen här, är jämförbara. Om ingen annan Bostad finns tillgänglig, kommer de aktuella GästPoängen att returneras av Värdmedlemmen till Gästmedlemmen och HomeExchange kommer att ersätta Gästmedlemmen, efter att korrekt dokumentation har uppvisats, antingen för (a) dennes byteskostnader för perioden motsvarande de för det planerade Utbytet, eller (b) resekostnader för en inställd resa. Båda alternativen är föremål för ytterligare begränsningar, som beskrivs här. 

Skydd av Medlemmen när HomeExchange häver

HomeExchange kan behöva häva ett Utbyte i nödfall, eller under andra omständigheter som, enligt HomeExchanges rimliga bedömning, behövs för att förhindra skada för HomeExchange, någon Medlem, någon annan tredje part, eller av någon annan anledning som framgår av dessa Villkor. I dessa fall kan HomeExchange, efter eget gottfinnande och beroende på de särskilda omständigheterna kring anledningen för avbokningen: (i) returnera GästPoäng till Gästmedlemmen (ii) tillåta att Värdmedlemmen behåller alla GästPoäng som är hänförliga till Utbytet (iii) erbjuda en annan Bostad till Gästmedlemmen och/eller (iv) tillhandahålla andra ersättningar eller utbetalning som enligt eget gottfinnande bedöms nödvändiga. 

Skydd av gästen vid undermålig eller oriktig Bostad

En Bostad anses undermålig eller oriktig utifrån kriterierna som anges här. Om en Gäst drabbas av en undermålig eller oriktig Bostad, kommer HomeExchange att erbjuda Gästmedlemmen möjligheten att bo i en annan Bostad, vars grundläggande bekvämligheter, enligt definitionen här, är jämförbara. Om ingen annan Bostad finns tillgänglig, kommer GästPoängen att returneras av Värdmedlemmen till Gästmedlemmen och HomeExchange kommer att ersätta Gästmedlemmen, efter att korrekt dokumentation har uppvisats, antingen för (a) dennes byteskostnader för perioden motsvarande de för det planerade Utbytet, eller (b) resekostnader för en inställd resa. Båda alternativen är föremål för ytterligare begränsningar, som beskrivs här.

Täckning vid skada, stöld eller annan förlust

HomeExchange ersätter Värdmedlemmen om denne skulle drabbas av skador, stöld eller annan förlust orsakad av en Gästmedlem under dennes vistelse, enligt de villkor och begränsningar som finns beskrivna här.

I händelse av uppsåtlig skada eller stöld som har begåtts av en Gästmedlem, skall Gästmedlemmen ersätta HomeExchange för de belopp som har betalats av HomeExchange till Värdmedlemmen.

Personlig hjälp i nödsituationer 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan

HomeExchange tillhandahåller hjälp till Medlemmarna, via telefon, e-post och live-chatt under ordinarie kontorstid. För nödsituationer tillhandahåller HomeExchange hjälp via e-post tjugofyra timmar om dygnet, sju dagar i veckan. Mer information om tillgängligheten för kundtjänst finns här.

GästPoäng

Medlemsaktiviteter på Plattformen (registrera ditt Konto, slutföra din profil, få ditt Konto och Bostadsadress verifierade, sponsra nya Medlemmar som ingår ett Utbyte etc.) gör att Medlemmen tjänar in GästPoäng.

Antalet GästPoäng som tjänas per Utbyte varierar i enlighet med HomeExchanges utvärdering av Bostaden utifrån antal och typ av sovarrangemang, komfort och plats. Medlemmen kan göra vissa förändringar av den av HomeExchange föreslagna utvärderingen av GästPoäng, mer information finns här.

En Medlem kan tjäna GästPoäng om den ingår ett ömsesidigt Utbyte (i) med en Medlem vars Bostad har färre GästPoäng än den intjänande Medlemmens, eller (ii) med en Medlem som bor i den intjänande Medlemmens Bostad längre tid än den intjänande Medlemmen gör. Medlemmar som ingår ett ömsesidigt Utbyte kan, efter överenskommelse, ändra antalet GästPoäng som tjänas in/används för Utbytet. 

Vid ensidiga Utbyten tjänar bara Värdmedlemmen GästPoäng.

Om en Gästmedlem inte har tillräckligt med GästPoäng för att ingå ett Utbyte avseende en viss Bostad, kan Gästmedlemmen köpa det saknade antalet GästPoäng med kreditkort via Plattformen. Priset för att köpa extra GästPoäng för att ingå ett Utbyte är tjugo amerikanska cent (USD 0,20) för de första tjugo procenten (20 %) av det totala antalet GästPoäng som krävs för Utbytet och två amerikanska dollar (USD 2,00) för återstående åttio procent (80 %). GästPoäng kan inte köpas av någon annan anledning.

Dessa GästPoäng gör det möjligt för en Gästmedlem att bo i en Värdmedlems hem under valda datum (beroende på om Bostaden är tillgänglig och att Värdmedlemmen har accepterat det).

GästPoäng kan inte överlåtas eller lösas in mot kontanter eller annan egendom och de har inget eget penningvärde.  Poäng kan inte överföras och inte delas, såvida det inte uttryckligen framgår av detta avtal, och kan inte kombineras med en annan deltagares konto. Poäng kan inte heller överföras genom lagkrav, exempelvis genom arv, vid konkurs eller i samband med en skilsmässa. Det är förbjudet att försöka kringgå dessa regler på något sätt. Ytterligare information om GästPoäng finns tillgängligt här.

Kreditering, debitering och övrig hantering av GästPoäng är automatiserad och kräver ingen åtgärd av HomeExchange. 

Priser och betalningsvillkor

Medlemmar kan registrera sig, kontakta andra Medlemmar, ansluta till Webbplatsen, läsa Listningar, skicka meddelanden till andra Medlemmar och få sin e-postadress och telefonnummer bekräftade av HomeExchange gratis. 

Alla Utbyten kräver att Medlemmen har ett Konto, antingen för Grundläggande eller för Optimal ”HomeExchange-Tjänst”.

Abonnemang på HomeExchange-Tjänsten finns antingen som (i) ett årligt abonnemang som ger Medlemmen tillgång till ett obegränsat antal Utbyten (under förutsättning att den har tillräckligt många GästPoäng), eller (ii) betalning baserat på antalet Utbyten som genomförs.

Innan några abonnemangsbaserade Tjänster som kostar pengar bekräftas, kommer Medlemmen att informeras om det aktuella priset och kommer att behöva acceptera priset innan den går vidare till betalningen. 

Priserna kommer att visas i Medlemmens hemlandsvaluta, eller, om sådan information inte finns tillgänglig, i amerikanska dollar. Medlemmen är ensam ansvarig för betalning av alla gällande skatter som är hänförliga till Medlemmens användning av Plattformen. HomeExchange har inget ansvar för Medlemmens bank- eller kreditkortsavgifter eller debiteringar avseende Medlemmens betalning för Tjänsterna via Plattformen. 

HomeExchange-Tjänsterna och andra Tjänster som kostar pengar, som faktureras Medlemmen av HomeExchange anses inte vara digitala tjänster. Dessa tjänster omfattas av artikel 54 i direktiv 2006/112/EG och är därför inte föremål för mervärdesskatt utifrån konsumtionslandet. 

Eventuella skatter som kan vara aktuella kommer att beräknas på HomeExchanges säte.

Vid lagkonflikt med en EU-medlemsstat med jurisdiktion över platsen där tjänsterna utförs, kommer betalTjänsten att faktureras av HomeExchange inklusive mervärdesskatt för den betalande Medlemmens jurisdiktion. Denna mervärdesskatt kommer att samlas in av HomeExchange och överföras till den aktuella lokala beskattningsmyndigheten. 

HomeExchanges priser kan komma att ändras. En eventuell prisförändring träder i kraft omedelbart efter tillkännagivandet och kommer att gälla alla framtida köp som görs av en Medlem efter att en sådan förändring har trätt i kraft. HomeExchange kan vidare välja att tillfälligt ändra prissättningen för Tjänsterna för PR-evenemang, eller i samband med nya Tjänster. Sådana förändringar träder i kraft den dag som anges i den aktuella informationen till Medlemmarna. HomeExchange kan erbjuda nya Tjänster när som helst, med eller utan information. 

Betalning av abonnemang

Betalning av abonnemang kan göras med kredit- eller betalkort eller via PayPal (med förbehåll för eventuella ytterligare villkor från PayPal). HomeExchange kan efter eget gottfinnande acceptera eller vägra betalning med check eller banköverföring. Betalningar är inte återbetalningsbara, utom då en Medlem begär att Kontot skall annulleras. 

Annullering av Konto

Medlemmen kan annullera sitt konto av vilken anledning som helst inom fjorton (14) dagar från sitt abonnemang, under förutsättning att inga Utbyten är planerade för Medlemmen. 

För att annullera ett Konto, måste Medlemmen skicka ett mejl till: contact@homeexchange.com, eller fylla i formuläret som finns här.  

HomeExchange kommer att bekräfta annulleringen genom att skicka ett mejl till den tidigare Medlemmen på dennes e-postadress.

Återbetalning kommer att göras via den betalningsmetod som användes av Medlemmen senast tjugo (20) arbetsdagar efter annulleringsdatumet.

Vid ett årligt abonnemang gäller ångerrätten för varje förnyelse och måste utövas inom fjorton (14) dagar från den första dagen för den automatiska förnyelsen av abonnemanget.

Försäkring

Värdmedlemmen är ensam ansvarig för att skaffa och bibehålla en giltig villa-, hyresgäst-, bil- eller annan försäkring som kan krävas av den aktuella lagstiftningen kring Utbytet och alla faciliteter som är hänförliga till det. Försäkringen måste vara giltig och i kraft under hela tiden för Utbytet. Om en sådan försäkring förfaller, kan det resultera i att Värdmedlemmens Konto annulleras omedelbart. HomeExchange kan dessutom begära att en Värdmedlem omgående tillhandahåller bevis på en sådan försäkring och annan information som rör en sådan begäran. Underlåtenhet att svara eller att tillhandahålla korrekt information kan resultera i att Medlemmens konto annulleras.

Det ligger på Medlemmens ansvar att granska och förstå sitt eget försäkringsskydd och det skydd som ges för andra Medlemmar som Medlemmen ingår Utbyte med, inklusive bil-, egendoms- och ansvarsförsäkring. Du är ensam ansvarig i händelse av att ditt deltagande i ett Utbyte strider mot ett avtal med eller ett villkor från ditt försäkringsbolag.

HomeExchange täcker skador och stöld under ett Utbyte som en del av HomeExchange-Tjänsten, mer information finns här.

Observera att en betalning som utförs av HomeExchange i enlighet med denna garanti, oavsett om det sker till en Värdmedlem eller en Gästmedlem, varken fråntar, minskar eller upphäver en Medlems ansvar för egendoms- eller personskada, eller annan förlust som har orsakats av denne Medlem eller någon som är inbjuden av Medlemmen, eller för vilken en Medlem på annat sätt har ansvar.

 1. PLATTFORM OCH INNEHÅLL ENDAST FÖR VISSA SYFTEN FÖRBUD MOT SPAM

Plattformen är en tjänst som erbjuds av HomeExchange, en privat organisation, och all information som endast är tillgänglig för Medlemmar är privat och inte offentlig. Det innehåll som har gjorts tillgängligt endast för Medlemmar är till för att arrangera Utbyten mellan Medlemmarna.

Plattformen får inte användas för att söka kontakter eller för någon kommersiell användning. Data mining av information från Plattformen och/eller insamlande eller lagring av Medlemmars personuppgifter är strängt förbjudet. Varje försök att samla in eller använda Medlemmars personuppgifter eller att kontakta enstaka eller grupper av Medlemmar annat än för att arrangera ett Utbyte är ett brott mot dessa Villkor.

Förfrågningar och kommunikationer kan övervakas och filtreras av HomeExchange innan de levereras till Medlemmarna. HomeExchange ansvarar inte för olevererade förfrågningar eller för förlorad inkomst på grund av olevererade förfrågningar.

Kommunikation mellan dig och andra Medlemmar som inte är lätt tillgänglig för allmänheten kan granskas av oss för att se att den följer dessa villkor, men kommer att behandlas av oss som privat i den utsträckning som krävs av tillämplig lagstiftning. Vi har rätt att ta bort sådant innehåll som, enligt vår bedömning, bryter eller kan bryta mot lagen eller dessa villkor. Trots denna rätt förblir du ensam ansvarig för innehållet i materialet som du publicerar och information som du utbyter.

HomeExchange deltar inte i, och tolererar inte, skickandet av oombedd kommersiell e-post (”spam”). HomeExchange förbehåller sig rätten att stänga av (utan återbetalning) en Medlem som nämner HomeExchange eller någon av dess Webbplatser, URL, eller någon HomeExchange-relaterad e-postadress i ett spam-meddelande. HomeExchange förbehåller sig rätten att stänga av (utan återbetalning) en Medlem som använder HomeExchange för att skicka andra kontaktförfrågningar än personliga Utbytesbegäran eller svar. Överträdelse av detta stycke medför att överträdaren drabbas av allvarliga straff och du skall gottgöra HomeExchange och hålla oss skadelösa från varje kostnad och skada som drabbar HomeExchange som ett resultat av en sådan överträdelse.

 1. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER OCH UPPHOVSRÄTT

Ägande av innehåll

Användarinnehåll ägs av dig eller den som har skapat det. Genom att skicka in eller publicera Användarinnehåll på Plattformen ger du oss en icke-exklusiv, överförbar, underlicensierbar, royaltyfri, oåterkallelig global licens att använda, kopiera, utföra, reproducera, främja, publicera, visa och distribuera Användarinnehåll och all upphovsrätt till varje fotografi, filmklipp, bild och all information om din Listning och annat Användarinnehåll. Du beviljar oss dessa rättigheter gratis och utan något åtagande om att ange författarskap, ägande eller annan liknande referens. Du garanterar att du har rätten att bevilja rättigheterna och licensen i detta stycke. Publicera inte något Användarinnehåll om du inte har tillstånd från personen som tog bilden och alla som syns på den. Vi har rätt att använda ditt Användarinnehåll utan att ådra oss skyldigheter avseende sekretess, hänvisning eller kompensation till dig.

Ansvar

Du har ansvar för att avgöra om Användarinnehåll eller information omfattas av upphovsrätt, varumärkesskydd, affärshemlighetsskydd, skydd mot användning av namn och bild eller annan äganderätt. Utom för den information som är allmän egendom, eller där du har fått uttryckligt skriftligt tillstånd, samtycker du till att inte ladda upp, publicera, eller på annat sätt överföra Användarinnehåll eller information som omfattas av upphovsrätt, varumärkesskydd, affärshemlighetsskydd, skydd mot användning av namn och bild eller annan äganderätt utan uttryckligt tillstånd av innehavaren av sådan upphovsrätt, varumärkesskydd, affärshemlighetsskydd, skydd mot användning av namn och bild eller annan äganderätt. Du är ensam ansvarig för skador till följd av intrång i varumärkesskydd, affärshemlighetsskydd, skydd mot användning av namn och bild eller annan äganderätt eller annan skada till följd av det som du har skickat in och samtycker till att gottgöra, försvara (på begäran) och hålla HomeExchange skadeslöst från alla anspråk eller förluster som det drabbas av på grund av att du har brutit mot någon av bestämmelserna i detta avsnitt. Vi tar inget ansvar för, vi stödjer varken uttalat eller implicit och vi frånsäger oss uttryckligen allt ansvar för Gästernas eller Medlemmarnas beteende, eller för synpunkter, åsikter eller uttalanden som uttrycks i Användarinnehåll på Plattformen. Du använder Plattformen och tar del av Användarinnehåll helt på egen risk.

Vi förbehåller oss rätten att återkalla din användning eller tillgång till Plattformen när som helst efter eget gottfinnande, exempelvis om vi anser att ditt beteende bryter mot gällande lagstiftning eller är skadligt för HomeExchanges, dess dotterbolags eller närstående företags intressen.

 1. PLATTFORMSINNEHÅLL

Med undantag för Användarinnehåll ägs allt innehåll på Plattformen — inklusive material, text, bilder, mjukvara, skript, kod, design, grafik, foton, ljud, musik, filmklipp, applikationer, interaktiva funktioner och annat innehåll (”Plattformsinnehåll”) — av HomeExchange eller andra, från vilka vi licensierar Plattformsinnehållet, och skyddas av USA:s och andra länders lagar om upphovsrätt.

Alla varumärken, logotyper, tjänstemärken och firmor ägs, är registrerade och/eller licensierade av HomeExchange eller dess moderbolag eller närstående företag.

Du samtycker till att inte ändra eller radera någon information om ägande från material som har hämtats eller skrivits ut från Plattformen.

Du samtycker till att inte kopiera, redigera, översätta, visa, sprida, hämta, överföra, sälja, återdistribuera, publicera eller skapa härledda verk från annat innehåll som finns på Plattformen, inklusive Plattforms- och Användarinnehåll, utan skriftligt medgivande av oss i förväg, såvida det inte är ditt eget Användarinnehåll som du lagligen har publicerat på Plattformen.

Appen

Under förutsättning att du följer dessa Villkor ger HomeExchange dig en begränsad, icke-exklusiv, licens som inte kan underlicensieras att (i) ladda ner och använda Appen på din mobiltelefon, surfplatta eller annan personlig enhet och (ii) att ansluta till och se Plattformsinnehåll som har gjorts tillgängligt på eller genom Plattformen och som är tillgängligt för dig, enbart för din personliga och icke-kommersiella användning.

 1. UPPHOVSRÄTTSPOLICY

Vi respekterar immateriella rättigheter som tillhör andra och vi kräver att du också gör det. Om du anser att ditt verk har kopierats på ett sätt som utgör intrång i upphovsrätten, skicka följande information till HomeExchanges Copyright Agent, som är utsedd enligt Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C. § 512(c)(2) och vars namn framgår nedan:

Copyright Agent:

HomeExchange.com Copyright Agent

c/o Deborah A. Nilson & Associates, PLLC

10 E. 40th Street, Suite 3310

Telefon: 212-687-1155

E-post: copyright@nilsonlaw.com

VII. INTEGRITETSSKYDD

För mer information om vårt integritetsskydd, läs vår integritetspolicy som finns här.

VIII. LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER

Plattformen kan innehålla länkar till andra webbplatser som drivs av tredje part, eller integrera tjänster som tillhandahålls av tredje part (”Tredje partstjänster”). Dessa Tredje partstjänster tillhandahålls endast som en service till dig. HomeExchange, dess dotterbolag och närstående företag har ingen kontroll över och ansvarar inte för något innehåll, produkter eller tjänster som tillhandahålls av Tredje partstjänster, eller som finns på närstående webbplatser, eller deras användarvillkor eller integritetspolicy. Medlemmen är ensam ansvarig för att följa sådana Tredje partstjänsters användarvillkor och/eller integritetspolicyer. Länkar till tredje partswebbplatser utgör inte ett antagande av ansvar eller sponsring, stöd eller godkännande av dessa webbplatser eller innehållet på dessa webbplatser.

 1. GARANTIFRISKRIVNING

Användning av Plattformen och den information som erhållits från Plattformen sker på egen risk. HomeExchange lämnar ingen garanti eller försäkran, varken uttryckligen eller underförstådd, avseende Utbyten och/eller lösöre eller fast egendom, som finns med i Listning eller Utbyte som är tillgängligt via Plattformen. HomeExchange lämnar ingen garanti av något slag, uttryckligen eller underförstådd, avseende Listningar, andra Medlemmar eller annan information som finns på Plattformen, exempelvis kring riktighet eller att den inte gör intrång. HomeExchange har rätten, men inte skyldigheten, att förhandsgranska, övervaka eller avlägsna Användarinnehåll. HomeExchange använder olika verktyg och förfaranden som är utformade för att granska Medlemmar. HomeExchange gör dock inga bakgrundskontroller eller kräver referenser av dess eventuella Medlemmar, eller accepterar någon skyldighet att oberoende bekräfta information som har publicerats av dess Medlemmar i Listningarna. HomeExchange gör inga utfästelser eller garantier avseende Medlemmars eller Gästers uppförande eller lämpligheten för en Medlems egendom som har publicerats i en Listning, inklusive när det gäller frågan om relationen mellan Medlemmar uppfyller federala, statliga eller lokala lagar, avtal med tredje part eller andra regler och förordningar.

Du tar allt ansvar och hela risken för din användning av och ditt förlitande på Plattformen och all information som har erhållits från eller genom Plattformen. Din användning av Plattformen är frivillig och på egen risk. Vissa Tjänster kan innebära en inneboende risk och genom att delta i sådana Tjänster har du valt att ta på dig dessa risker frivilligt. Plattformen och alla funktioner på Plattformen tillhandahålls ”i befintligt skick” och ”vid tillgänglighet”. HomeExchange, dess dotterbolag och närstående företag med respektive tjänstemän, chefer, anställda, ombud och licenstagare (”HomeExchange-parterna”), gör inga utfästelser eller garantier av något slag, uttryckligen eller underförstått, avseende riktigheten av information som är inkluderad på Plattformen, driften av Plattformen eller information, innehåll, funktioner, material eller produkter som ingår.

I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag avstår HomeExchange-parterna alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, exempelvis underförstådda garantier för säljbarhet eller lämplighet för ett visst syfte, icke-intrång i immateriella rättigheter eller andra immateriella rättigheter och frihet från fel, virus, buggar eller andra skadliga komponenter.

HomeExchange kan inte garantera kontinuerlig och oavbruten tillgänglighet eller möjlighet att koppla upp sig mot Plattformen. HomeExchange har rätten att inskränka eller begränsa Plattformen enligt vad som kan behövas för att skydda dess servrar, eller på annat sätt utföra underhållsåtgärder. 

Åsikter, råd, uttalanden, erbjudanden eller annan information eller innehåll som har gjorts tillgängligt genom Plattformen, men inte direkt av oss, tillhör deras respektive upphovsmän och är inte nödvändigtvis tillförlitliga.

Vi garanterar inte riktigheten, fullständigheten eller användbarheten av information på Plattformen och vi varken godkänner eller stödjer, inte heller ansvarar vi för, riktigheten eller tillförlitligheten hos någon åsikt, råd eller uttalande som har gjorts av någon annan part än oss själva. Under inga omständigheter har vi ansvar för någon förlust eller skada till följd av att någon litar till information eller annat innehåll som har publicerats på Plattformen eller skickats till Medlemmar.

XII. ANSVAR

HomeExchange-parterna frånsäger sig allt ansvar för skador av något slag till följd av användningen av Plattformen eller riktigheten hos information på den, exempelvis direkta, indirekta, allmänna, särskilda, kompensatoriska, sambandsskador, straffskadestånd eller följdskador eller skador till följd av förlust av användning, data, vinst, goodwill eller avbrott i verksamheten eller för personliga eller kroppsskador, eller känslomässigt lidande som uppstår till följd av eller som på något sätt har samband med dessa Villkor, användningen (eller oförmågan att använda) Plattformen, din kommunikation eller möte med andra Medlemmar, eller från din publicering av en Listning eller ingåendet i ett Utbyte, oavsett om det är baserat på en garanti, avtal, kränkning, vårdslöshet, strikt ansvar eller på annat sätt, även om HomeExchange har informerats om möjligheten för sådana skador och även om den begränsade åtgärd som framgår här befinns ha misslyckats med sitt huvudsakliga syfte.

Med undantag för vad som annars uttryckligen anges här, kan under inga omständigheter HomeExchanges samlade ansvar utifrån dessa Villkor och Medlemmarnas användning av Plattformen överskrida det belopp som en Medlem har betalat till HomeExchange, eller ett hundra amerikanska dollar (USD 100) om ingen betalning har erlagts. 

Ovanstående begränsningen av skador är delar som är grundläggande för förhandlingen mellan HomeExchange och en Medlem.

Vissa jurisdiktioner tillåter inte friskrivning, uteslutning eller begränsning av vissa garantier, ansvar och skador så vissa av ovanstående friskrivningar, undantag och begränsningar kanske inte gäller dig. I sådana jurisdiktioner är ansvaret för HomeExchange-parterna begränsat i så stor utsträckning som är tillåtet enligt gällande lag.

 1. ERSÄTTNING AV SKADOR

Du samtycker till att ersätta och hålla HomeExchange-parterna skadelösa från men eller skada som har drabbat direkt eller indirekt till följd av användningen av din egendom eller användningen av Gästmedlemmen av din egendom och/eller din användning av Värdmedlemmens egendom, exempelvis: (i) alla anspråk för men eller skada på person eller egendom som härrör från din egendom (ii) alla anspråk för men eller skada på person eller egendom som härrör från en överföring av egendom, där du är part (inklusive anspråk från Gästens inbjudna, även underåriga sådana) (iii) ett brott mot dessa Användarvillkor eller Integritetspolicyn av dig eller någon som använder din dator (eller Konto, i förekommande fall) (iv) ett påstående att användning av Plattformen av dig eller någon som använder din dator (eller Konto, i förekommande fall) inkräktar på någon tredje parts rättigheter (v) oriktig utfästelse av dig eller missbruk av Plattformen (vii) anspråk till följd av din interaktion med en annan Medlem eller en sådan Medlems inbjudna, oavsett om det är inom eller utanför Plattformens ram, exempelvis brytande av Utbyte eller annat avtal som skall genomföras av dig eller (viii) ditt brott mot lagar, regler eller förordningar i någon gällande jurisdiktion. Du samtycker till att betala alla eventuella kostnader, skadestånd och utgifter, exempelvis rimliga advokatkostnader och kostnader som har beviljats mot dig eller på annat sätt har förorsakats av eller i samband med eller till följd av något sådant anspråk, stämning, rättegång eller process som hör samman med ett sådant anspråk.

 1. KONFLIKTER MED TREDJE PART OCH BEFRIELSE

Du är ensam ansvarig för alla anspråk, krav eller skadestånd till följd av brott eller överträdelse av avtal med tredje part eller förpliktelser som du eller din egendom omfattas av, exempelvis licenser, leasingavtal, försäkringsbrev, regler från ägarföreningar, stadgar från bostadsrättsföreningar samt statliga och lokala lagar. Du befriar HomeExchange-parterna från alla anspråk, krav och skadestånd (faktiska och följdskador) av varje slag, kända och okända, till följd av eller på något sätt anslutet till ett avtal med eller skyldigheter gentemot tredje part som du eller din egendom är föremål för.

XII. SKILJEAVTAL

När du har problem eller en tvist med HomeExchange samtycker du till att du först skall ge HomeExchange en möjlighet att lösa problemet eller tvisten. För att förtydliga, detta avsnitt gäller problem eller tvister mellan dig och HomeExchange som härrör från dessa Villkor eller vår Integritetspolicy och inte tvister mellan dig och andra Medlemmar eller Gäster. Du kan skicka en skriftlig beskrivning av problemet eller tvisten till support@homeexchange.com. Om problemet eller tvisten av någon anledning inte blir löst på ett tillfredsställande sätt inom sextio (60) dagar efter att HomeExchange har tagit emot din skriftliga beskrivning av det, samtycker du till bestämmelserna om skiljeförfarande nedan. Vi kommer att göra alla rimliga ansträngningar för att informellt lösa alla anspråk, klagomål, tvister eller meningsskiljaktigheter som du kan ha med oss.

I den mån det är tillåtet enligt tillämplig lag, genom att acceptera dessa Villkor och använda Plattformen samtycker du till att alla tvister mellan dig och HomeExchange, som uppstår på grund av eller är kopplade till dessa Villkor eller vår Integritetspolicy och som inte har lösts tillfredsställande inom sextio (60) dagar, skall lösas genom skiljeförfarande (”Skiljeförfarande”) som leds av en pensionerad domare från överrätten eller en opartisk person som har valts från en lista som tillhandahålls av American Arbitration Association, som kommer att höra fallet i New York County, New York, och använda American Arbitration rules of Commercial Arbitration (”Gällande regler”). De Tillämpliga reglerna finns tillgängliga på www.adr.org/commercial.

DU OCH HOMEEXCHANGE ÄR ÖVERENS OM ATT ALLA ANSPRÅK SKALL HANTERAS GENOM SKILJEDOM ENSKILT OCH SKALL INTE FÖRENAS MED SKILJEFÖRFARANDE AVSEENDE ANSPRÅK ELLER TVISTER FÖR NÅGON ANNAN PART.

Antingen du eller HomeExchange kan söka ett interimistiskt eller preliminärt beslut från en behörig domstol i New York, New York, som behövs för att skydda rättigheter eller egendom som tillhör dig eller HomeExchange i väntan på slutförandet av skiljeförfarandet.

Skiljeförfarandet skall genomföras på engelska. Skiljedomaren har rätt att avkunna samma domar som skulle vara möjliga i en domstol eller en billighetsrätt. Skiljedomen är slutgiltig och bindande för båda parter. Skiljedomaren har dock inte rätt att döma ut straffskadestånd, rätten till det avsäger sig båda parter härmed. Skiljedomaren tillämpar tillämplig lag och bestämmelserna i dessa Villkor (eller vår Integritetspolicy om det behövs). Underlåtenhet att göra detta kommer att anses vara en överträdelse av behörigheten och är grund för domstolsprövning. Skiljedomarens beslut måste innehålla en skriftlig förklaring och kommer att förbli konfidentiellt.

Om någon bestämmelse i denna del av avtalet om att använda skiljeförfarande inte kan verkställas, kommer den ej verkställbara bestämmelsen inte att tillämpas, men de övriga villkoren avseende skiljeförfarandet kommer att tillämpas (men under inga omständigheter kommer det att bli grupp-, företrädar- eller privat attorney general-skiljeförfarande). Oavsett eventuell motstridig stadga eller lag måste anspråk som uppstår från eller i samband med dessa Villkor lämnas in inom ett (1) år efter att ett sådant anspråk uppstod, eller bli preskriberat för evigt. I detta avsnitt omfattas och styrs dessa Villkor och relaterade transaktioner av Federal Arbitration Act, 9 U.S.C. sec. 1-16 (FAA). Detta avsnitt skall inte hindra någon part från att söka interimistiska åtgärder till hjälp för Skiljeförfarandet från en domstol i rätt jurisdiktion.

Detta avsnitt fortsätter att gälla även efter att Plattformen har upphört. I händelse av att bestämmelserna om skiljeförfarande ovan befinns inte gälla dig eller ett visst anspråk eller tvist, antingen som ett resultat av ditt beslut eller som ett resultat av en skiljedom eller ett domstolsbeslut, samtycker du till att alla anspråk endast skall hanteras av en stats- eller federal domstol i New York County, New York. Du och HomeExchange är överens om att underkasta er den personliga jurisdiktionen för domstolarna i New York County, New York för all rättsprövning av sådana anspråk eller tvister.

Undantag från skiljeförfarande DU HAR RÄTT ATT FÅ UNDANTAG FRÅN DETTA SKILJEAVTAL. OM DU INTE GODKÄNNER DESSA OBLIGATORISKA BESTÄMMELSER OM SKILJEFÖRFARANDE AVSEENDE EN VISS INTERAKTION MED PLATTFORMEN, KAN DU INOM TRETTIO (30) DAGAR FRÅN DAGEN FÖR EN SÅDAN INTERAKTION FÅ UNDANTAG FRÅN DENNA DEL AV AVTALET GENOM ATT SKICKA E-POST TILL support@homeexchange.com. Begäran om undantag som har mottagits efter denna period om trettio (30) dagar är ogiltig och du måste använda Skiljeförfarande i enlighet med dessa villkor för ditt anspråk.

Parterna är bundna av resultatet av Skiljeförfarandet och Skiljeförfarandets resultat är slutligt. Du samtycker till delgivning via e-post till den e-postadress som du har registrerat på Plattformen. Parterna skall inledningsvis bära sina egna kostnader för Skiljeförfarandet. Den vinnande parten i ett förfarande som uppstår från eller till följd av detta Avtal har rätt att få sina kostnader, avgifter för expertvittnen, advokatarvoden och skiljedomarens avgifter täckta. OGILTIG DÄR FÖRBJUDEN

Plattformen och dess innehåll är avsedda att följa lagar och förordningar i USA. HomeExchange förbehåller sig rätten att begränsa tillhandahållandet av sina tjänster till en person, geografiskt område eller jurisdiktion och/eller begränsa kvantiteterna för de tjänster som vi tillhandahåller. Ett eventuellt erbjudande av någon Tjänst som har gjorts på denna Plattform är ogiltigt där det är förbjudet.

XIII. AVSÄGANDE AV JURYPRÖVNING. INGEN GRUPPTALAN

HomeExchange och Medlemmen bekräftar och är överens om att de avsäger sig rätten till juryprövning, då alla tvister omfattas av skiljeförfarande. 

HomeExchange och Medlemmen bekräftar och är överens om att de båda avsäger sig rätten att delta som kärande eller gruppmedlem i en grupptalan, gruppvis skiljeförfarande, privat attorney general-talan eller varje annan företrädarprocess avseende varje tvist. Ingen utsedd skiljedomare kan presidera över något grupp- eller företrädarförfarande. Om denna punkt anses ej verkställbar avseende en tvist, skall hela Skiljeavtalet anses ogiltigt avseende denna tvist. 

XIV. GÄLLANDE LAG

Dessa Villkor och vår Integritetspolicy skall regleras och tolkas i enlighet med lagarna i delstaten New York, USA, utan hänsyn till principer kring lagval.

Om en tvist uppstår mellan en Medlem eller Gäst avseende Plattformen, skall samtliga rättsliga åtgärder hanteras i New York County, New York, USA.

Trots föregående, som konsument omfattas du av tvingande bestämmelser i lagen i det land där du är bosatt. Inget i dessa Villkor påverkar din rättighet som konsument att förlita dig på sådana tvingande bestämmelser i den lokala lagstiftningen.

 1. UPPDELNING

Om någon del av dessa Villkor är olaglig, ogiltig, ej verkställbar eller förbjuden i något avseende i enlighet med tillämplig lag eller förordning, anses denna bestämmelse eller del därav inte utgöra en del av avtalet mellan oss. Lagligheten, giltigheten eller verkställbarheten för återstoden av dessa Villkor förblir gällande.

XVI. INGET UNDANTAG

Inget fel eller försening av HomeExchange vid utövandet av någon rättighet, befogenhet eller privilegium i enlighet med dessa Villkor kan anses utgöra ett undantag från dessa, inte heller kommer enstaka eller delvis utövande av någon rättighet, befogenhet eller privilegium prekludera något annat eller vidare utövande därav, eller utövandet av någon annan rättighet, befogenhet eller privilegium enligt dessa Villkor.

XVII. RUBRIKER

Rubrikerna i dessa Villkor är endast av praktiska skäl och har ingen rättslig eller avtalsmässig effekt.

XVIII. ÖVERLÅTELSE

HomeExchange kan överlåta sina rättigheter enligt detta Avtal utan ditt medgivande och utan att ha underrättat dig om det i förväg. Du får inte överlåta dina rättigheter enligt dessa Villkor utan föregående skriftligt medgivande från HomeExchange.

XIX. FÖRÄNDRINGAR

HomeExchange förbehåller sig rätten att ändra, ta bort eller lägga till till dessa Villkor när som helst utan föregående information. Datumet då dessa Villkor senast har uppdaterats skall återges överst i detta dokument. Eventuella förändringar träder i kraft omedelbart. Läs igenom dessa Användarvillkor när du ansluter till eller använder denna webbplats.

 1. HELA AVTALET

Dessa Villkor (inklusive Integritetspolicyn) utgör hela avtalet mellan HomeExchange och dig avseende denna fråga. Dessa Villkor (inklusive Integritetspolicyn) ersätter alla tidigare eller samtidiga framställningar, diskussioner, förhandlingar, brev, förslag, avtal, utbyten och överenskommelser mellan dig och HomeExchange avseende denna fråga, oavsett om de är skriftliga eller muntliga.

XXI. KONTAKTA OSS

Om du har några frågor eller funderingar om dessa Villkor, kontakta oss via e-post på contact@homeexchange.com eller skriv till oss:

HomeExchange.com Inc.

45 Prospect Street

Cambridge, MA 02139