Villkor och information om HomeExchanges garantier

(i) Definitioner

Följande definitioner gäller för dessa villkor:

”Lösöre” betyder husgeråd, konst, antikviteter, samlarobjekt, smycken, ädelstenar, klockor, pälsar, vapen, kläder och annan personlig egendom som tillhör en Värdmedlem i en Bostad (och som, för smycken, ädelstenar, klockor, pälsar och vapen, hålls inlåsta i ett kassaskåp som är otillgängligt för Gästmedlemmar eller boende). Mynt, sedlar, checkar, kreditkort, postanvisningar, resecheckar, utbetalningsavier, korsade bankväxlar, giltiga frimärken, nationella sparmärken och sparcertifikat, nationella försäkringsmärken, presentkort, kundvouchers, djur, växter, träd, häckar eller byggnader omfattas inte.

”Maximalt belopp” innebär £1 000 000.

”Sakskada” innebär skada på en permanent byggnad, inklusive inventarier och inredning, i Värdmedlemmens Bostad som oavsiktligt eller uppsåtligt har orsakats av en Gästmedlems eller någon som bor i Bostaden under ett Utbytes handling eller underlåtenhet att handla.

Övriga termer som används i dessa villkor har den innebörd som anges för dem i Användarvillkoren, som finns tillgängliga här.

Observera att en utbetalning av HomeExchange i enlighet med dessa garantier, oavsett om det sker till en Värdmedlem eller en Gästmedlem, varken fråntar, minskar eller upphäver en Medlems ansvar för egendoms- eller personskada som har orsakats av denna Medlem eller någon annan person, eller för vilken en Medlem har ansvar.

Observera även att HomeExchanges ansvar för att göra en utbetalning påverkas av de allmänna undantagen i avsnitt (xii) nedan, utöver undantagen i varje avsnitt i denna garanti.

HomeExchanges totala ansvar enligt avsnitten (ii), (iii) och (iv) överstiger inte under några omständigheter det Maximala Beloppet.

(ii) Belopp och villkor för täckning i händelse av sakskada:

För Sakskada betalar HomeExchange:

(a) kostnaden för ombyggnad eller reparation av byggnaden till ett skick som är lika, men inte bättre eller mer omfattande, som skicket som ny.

(b) följande nödvändiga och skäliga kostnader och utgifter som uppkommit vid ombyggnad eller reparation efter en gästskada som omfattas av detta avsnitt:

(i) kostnaden för att avlägsna byggnadsskräp från lokalen eller det närmast intilliggande området

(ii) kostnaden för demontering, rivning, stämpning eller stöttning av någon del av byggnaderna

(iii) kostnaden för att uppfylla alla lagstadgade eller lokala myndighetskrav avseende den skadade delen av byggnaderna, såvida inte ett sådant krav delgivits innan gästskadan och under förutsättning att byggnaderna ursprungligen var byggda i enlighet med då gällande statliga och lokala bestämmelser

(iv) besiktningskostnader och

(v) avgifter och kostnader för skadereglering

upp till det lägre beloppet av Värdmedlemmens hemförsäkring för Bostaden eller det Maximala Beloppet.

Kompensation för Sakskada inbegriper inte:

(a) alternativt boende för Gästmedlemmen eller en boende eller

(b) påföljande förlust av användning av Bostaden av en Gästmedlem eller en boende.

Värdmedlemmen får kompensation under förutsättning att den redovisar skadan för HomeExchange inom 10 dagar efter Gästmedlemmens avfärd och under förutsättning att den tillhandahåller HomeExchange följande:

Ersättning kommer endast att betalas ut efter att vi har tagit emot tillfredsställande bevis om den aktuella gränsen för den underliggande försäkringen från Värdmedlemmen.

Värdmedlemmen samtycker till att säkra denna egendom före utbytet och har fullt ansvar för den.

Om Värdmedlemmens Bostad blir obeboelig efter Sakskada eller skada på Lösöre kommer vi även att betala Värdmedlemmens kostnader för lämpligt och jämförbart alternativt boende i upp till 6 månader.

(iii) Belopp och villkor för täckande i händelse av skada på Lösöre:

I händelse av skada på Lösöre som har orsakats av oavsiktliga eller uppsåtliga handlingar av en Gästmedlem eller boende, kommer HomeExchange efter eget gottfinnande betala Värdmedlemmen kostnaden för utbyte eller reparation, eller betala kontant för förlorat eller skadat Lösöre efter justering för avskrivning upp till det lägre beloppet av Värdmedlemmens Lösöreförsäkring för Bostaden eller £100 000. Det maximala ersättningsbeloppet i händelse av skada på Lösöre skall inte överstiga värdet på det Lösöre som har deklarerats i försäkringen för Värdmedlemmens Bostad.

Ersättning kommer endast att betalas ut efter att vi har tagit emot tillfredsställande bevis om den aktuella gränsen för den underliggande försäkringen från Värdmedlemmen.

(iv) Belopp och villkor för täckande i händelse av stöld:

I händelse av Sakskada eller skada på Lösöre som har orsakats av stöld eller försök till stöld som har orsakats eller gjorts möjlig genom Gästmedlems eller boende i Värdmedlems hems handling eller underlåtenhet att handla, ersätter HomeExchange den lidna skadan upp till ett Maximalt Belopp enligt det som Sakskada täcker eller £100 000 enligt det som skada på Lösöre täcker (beroende på vad som är aktuellt).

Det maximala ersättningsbeloppet i händelse av stöld skall inte överstiga värdet på det Lösöre som har deklarerats i försäkringen för Värdmedlemmens Lösöre eller Bostad. Värdmedlemmen har rätt till ersättning under förutsättning att den lämnar in följande:

Värdmedlemmen samtycker till att säkra denna egendom före utbytet och har fullt ansvar för den.

(v) Storleken på självrisken för Gästmedlemmen i händelse av oavsiktlig skada på egendom eller lösöre

I händelse av oavsiktlig skada som täcks av garantin är Gästmedlemmen fortsatt ansvarig för självrisken, som dras av från Depositionen.
Självrisken är en engångssumma som uppgår till [
100 euro] per skada.

(vi) Storleken på självrisken för Gästmedlemmen i händelse av uppsåtlig skada på egendom eller lösöre:

I händelse av uppsåtlig sakskada eller skada orsakad av onormalt beteende från Gästmedlemmens eller en boendes sida och när reglerna avseende livsstil som har angivits av Värdmedlemmen före utbytet inte har följts, kommer ett belopp upp till kostnaden för den orsakade skadan att dras av från Depositionen. Om skadorna överstiger Depositionen, kommer Depositionen att debiteras fullt ut och Gästmedlemmen är fortsatt ansvarig för mellanskillnaden gentemot HomeExchange. Skada som har lidits av Värdmedlemmen kommer att behandlas i enlighet med skyddet avseende sakskada.

(vii) Belopp och villkor för täckande om Värdmedlemmen häver:

Om Värdmedlemmen häver och om HomeExchange inte kan hitta någon annan Bostad som ersättning vars grundläggande bekvämligheter (se (x)) är likvärdiga med det hävda Utbytet, har Gästmedlemmen rätt till:

Om det hävda Utbytet exempelvis avsåg fyra nätter, har Gästmedlemmen rätt till en maximal återbetalning av 400 euro för de akuta kostnaderna för logi.

(viii) Garantins belopp och villkor i händelse av undermålig eller oriktig Bostad:

I händelse av en undermålig eller oriktig Bostad och om HomeExchange inte kan hitta någon annan Bostad som ersättning vars grundläggande bekvämligheter (se (x)) är likvärdiga med det hävda Utbytet, har Gästmedlemmen rätt till:

Om det hävda Utbytet exempelvis avsåg fyra nätter, har Gästmedlemmen rätt till en maximal återbetalning av 400 euro för sådana icke återbetalningsbara biljetter för transport.

(ix) Kriterier för en undermålig eller oriktig Bostad för att kunna dra nytta av garantin:

En Bostad anses undermålig eller oriktig när den har något av följande kännetecken, men i övrigt uppfyller Listningens kriterier. Gästmedlemmen har inte rätt till någon kompensation om den väljer att inte bo i en Bostad som inte uppfyller samtliga nödvändiga kriterier. 

1) för en Bostad:

2) när det uttryckligen har angivits att det skulle tillhandahållas:

(x) Grundläggande bekvämligheter för en ersättningsBostad om Värdmedlemmen häver eller undermåligt eller oriktigt skick

De grundläggande bekvämligheterna för en ersättningsBostad är följande:

1) för alla erbjudanden:

2) när det uttryckligen har angivits att det skulle tillhandahållas:

3) Plats

ErsättningsBostaden måste finnas i samma stadsområde om Bostaden fanns i en stadskärna, mindre än 5 km från en strand om Bostaden fanns mindre än 5 km från en strand och mindre än 50 km från den ursprungliga Bostaden i övriga fall.

(xi) Belopp och villkor för täckande av rättsligt ansvar

HomeExchange ersätter Värdmedlemmen för dess rättsliga ansvar som boende i och ägare av Bostaden för att betala skadestånd och kostnader till andra som uppstår utifrån en viss händelse som inträffar under ett Utbyte och som resulterar i:

(a) dödsfall genom olyckshändelse, sjukdom eller en fysisk skada som har inträffat på grund av en olyckshändelse och som har drabbat en Gästmedlem eller en boende

(b) skador orsakade av en Gästmedlem eller boende på angränsande egendom som tillhör tredje part,

upp till det Maximalt Beloppet plus försvarskostnader som skriftligen har godkänts av HomeExchange.

Ersättning betalas inte ut till Värdmedlemmen för

(a) något som ägs av eller Värdmedlemmen eller där denne har det juridiska ansvaret 

(b) skada, dödsfall eller sjukdom för Värdmedlemmen eller dess representant 

(c) förpliktelser som härstammar från Värdmedlemmens anställning, näringsfång, yrke eller affärsverksamhet annat än som boende eller ägande av Bostaden 

(d) förpliktelser som uppstår på grund av att Värdmedlemmen för vidare sjukdom eller virus 

(e) förpliktelser som uppstår på grund av ägandet eller användningen av ett motorfordon, oavsett om det är registrerat för användning på väg eller inte 

(f) förpliktelser som har accepterats av Värdmedlemmen genom ett avtal, såvida inte förpliktelsen skulle ha funnits utan avtalet eller

(g) förpliktelser som omfattas av ett annat avtal.

(xii) Allmänna undantag

HomeExchange betalar inte någon Värdmedlem eller Gästmedlem i enlighet med dessa garantier för: 

(a) förlust eller skada som inträffade innan Bostaden var föremål för det senaste Utbytet

(b) förlust, skada, förpliktelse, kostnad eller utgift av något slag som har orsakats direkt eller indirekt av joniserande strålning eller radioaktiv kontamination från kärnbränsle eller avfall som resulterar från brännandet av kärnbränsle eller radioaktiva, giftiga, explosiva eller andra farliga egenskaper hos kärnutrustning eller någon del därav

(c) förlust, skada, förpliktelse, kostnad eller utgift av något slag som har orsakats direkt eller indirekt av krig, invasion eller revolution

(d) förlust, skada, förpliktelse, kostnad eller utgift av något slag som har orsakats direkt eller indirekt av tryckvågor från flygplan

(e) förlust, skada, förpliktelse, kostnad eller utgift av något slag som har orsakats direkt eller indirekt av, eller i samband med, terroristhandlingar. Vid tillämpningen av detta undantag innebär ”terrorism” användning, eller hot om användning, av biologiskt, kemiskt och/eller nukleärt våld eller kontaminering av någon/några, oavsett om denne agerar ensam eller tillsammans med en eller flera organisationer eller regeringar, som utförs av politiska, religiösa, ideologiska eller liknande syften inklusive avsikten att påverka en eller flera regeringar eller för att ingjuta fruktan i någon del av allmänheten.

(f) förlust, skada, förpliktelse, kostnad eller utgift av något slag som har orsakats direkt eller indirekt, eller som ett resultat, av slitage, virus, sjukdom, korrosion, rost, fukt, insekter, ohyra, svamp, kondens, blekning, frost eller något som händer gradvis, processen för rengöring, färgning, reparation, ändring, renovering eller restaurering

(g) förlust, skada, förpliktelse, kostnad eller utgift av något slag som har orsakats direkt eller indirekt av dålig eller felaktig konstruktion, utförande eller material

(d) förlust eller skada som har orsakats av att byggnaderna har använts av Värdmedlemmen för illegal verksamhet

(i) fordran eller utgift av något slag som har orsakats direkt eller indirekt av föroreningar eller kontaminering

(j) förlust, skada, förpliktelse, kostnad eller utgift av något slag som har orsakats av röta

(k) förlust eller skada som har orsakats av utrustning genom att den inte har kunnat tolka data som representerar ett datum på ett sådant sätt att den inte fungerar korrekt eller inte fungerar alls, eller genom datorvirus

(l) rättegångskostnader, rättsliga förmåner och/eller förpliktelser som uppstår direkt eller indirekt genom att utrustning inte har kunnat tolka data som representerar ett datum på ett sådant sätt att den inte fungerar korrekt eller inte fungerar alls eller genom datorvirus. För att förtydliga: anspråk avseende rättegångskostnader/förmåner för att få ersättning för personskada är inte exkluderade.

Avseende (k) och (l) ovan:

HomeExchange är inte skyldigt att göra en utbetalning enligt dessa garantier som:

(a) skulle bryta mot ekonomiska, finansiella eller handelssanktioner enligt lagstiftningen i det land där detta försäkringsbrev är utfärdat eller på annat sätt skulle täcka eller

(b) skulle bryta mot ekonomiska, finansiella eller handelssanktioner utfärdade av Kanada, Europeiska unionen, Storbritannien eller USA.

(xiii) Geografiskt område som inte omfattas

En Bostad som finns listad på webbplatsen omfattas av skydd mot Sakskada, såvida den inte befinner sig i ett land som UK Foreign and Commonwealth Office har fastställt inte är lämpligt att resa till.