Uvjeti i pojedinosti jamstava HomeExchange

(i) Definicije

Za ove uvjete koriste se sljedeće definicije:

„Sadržaj” znači predmete u kućanstvu, umjetnine, antikvitete, zbirke, nakit, drago kamenje, satove, krzno, oružje, odjeću i ostale osobne predmete koji pripadaju domaćinu u domu (i, što se tiče nakita, drago kamenje, satovi,m krzno i oružje koji se čuvaju u sefu u koji gost ili osobe koje u domu borave nemaju pristup), ali ne obuhvaća gotovinu, novčanice, zadužnice, čekove, kreditne kartice, poštanske uputnice, putničke čekove, novčane naloge, međubankarske transakcije, poštanske marke, državne obveznice i potvrde štedionice (National Savings Stamps and Certificates), markice nacionalnog zdravstvenog osiguranja (National Insurance Stamps), poklon bonove, kupone za besplatne usluge, karte za putovanja, kupone za obroke, životinje, biljke, drveće, živicu ili objekte.

„Maksimalni iznos” znači 1.000.000 GBP.

„Šteta na imovini” znači oštećenje bilo kojeg trajnog objekta, uključujući instalacije i opremu, u domu domaćina koje slučajno ili namjerno prouzroči gost ili osobe koje u domu borave tijekom zamjene.

Svi ostali izrazi koji se koriste u uvjetima imaju značenje utvrđeno u Uvjetima uporabe koje možete pronaći ovdje.

Važno je znati da bilo koje plaćanje kompanije HomeExchange izvršeno domaćinu ili gostu temeljem garancija člana ne oslobađa, ne umanjuje niti se on time odriče odgovornosti koju snosi za štetu, ozljedu ili bilo kakav drugi gubitak koje je uzrokovao član ili bilo koja osoba koju je on pozvao ili za koju je odgovoran na bilo koji drugi način.

Također je važno znati da, osim posebnim iznimkama navedenim u svakom odjeljku ovih jamstava, obveza kompanije HomeExchange za plaćanje podliježe općim iznimkama navedenim u odjeljku (xii) u nastavku.

Ukupna obveza kompanije HomeExchange prema odjeljcima (ii), (iii) i (iv) ni u kakvim okolnostima ne može premašivati maksimalni iznos.

(ii) Iznos i uvjeti pokrića u slučaju štete na imovini:

Vezano na štetu na imovini, HomeExchange je obvezan platiti:

(a) trošak ponovne gradnje ili saniranja objekata u stanje koje je jednako ali ne i bolje ili opsežnije od njihovog novoizgrađenog stanja.

(b) sljedeće potrebne i razumne troškove i rashode nastale tijekom ponovne gradnje ili popravka štete koju je prouzročio gost, a koja je osigurana odredbama ovog odjeljka:

(i) trošak uklanjanja otpadnog materijala objekta s lokacije ili prostora u njenoj neposrednoj blizini;

(ii) trošak demontaže, rušenja, podizanja ili podupiranja bilo kojeg dijela objekta;

(iii) trošak usklađivanja sa zakonskim propisima ili zahtjevima lokalnih tijela koji se odnose na oštećeni dio objekta, osim ako obavijest s tim zahtjevima nije bila dostavljena prije nego je gost oštetio objekt i pod uvjetom da je objekt bio izvorno sagrađen u skladu sa svim nacionalnim i lokalnim propisima važećim u vrijeme njegove izgradnje;

(iv) naknade za rad arhitekata, geodeta i inženjera-savjetnika; i

(v) naknade i troškove izvođača,

u visini osiguranja doma domaćina ili maksimalnog iznosa, ovisno koji je niži.

Odšteta za štetu na imovini uključuje:

(a) alternativni smještaj gosta ili osobe koja u domu boravi; ili

(b) bilo koji drugi nastali gubitak korištenja doma za gosta ili osobe koja u domu boravi.

Domaćinu se odšteta isplaćuje pod uvjetom da štetu prijavi kompaniji HomeExchangeu roku od 10 dana nakon što je gost napustio dom i dostavi:

Odšteta će biti isplaćena tek nakon što od domaćina zaprimimo zadovoljavajući dokaz o primjenjivoj graničnoj vrijednosti predmetnog osiguranja.

Domaćin prihvaća svoju nekretninu osigurati prije zamjene i za to snosi potpunu odgovornost.

Ako je nakon nastupanja štete na imovini i sadržaju dom domaćina neprikladan za stanovanje, mi ćemo domaćinu platiti troškove primjerenog i jednakovrijednog smještaja u razdoblju od najviše 6 mjeseci.

(iii) Iznos i uvjeti pokrića u slučaju štete na sadržaju:

U slučaju štete na sadržaju, koja je posljedica slučajnog ili namjerno štetnog postupanja ili nepostupanja gosta ili osobe koja boravi u domu, HomeExchange će, na temelju vlastitog odabira, domaćinu platiti trošak zamjene ili popravka ili u novčanom obliku nadoknaditi gubitak ili oštećenje sadržaja, nakon dobivanja dopuštenja za amortiziranje iznosa osiguranje sadržaja u domu domaćina ili 100.000 GBP, ovisno koji je niži. Međutim, maksimalni iznos naknade u slučaju štete na sadržaju ne može premašivati vrijednost sadržaja prijavljenog za osiguranje u domu domaćina.

Odšteta će biti isplaćena tek nakon što od domaćina zaprimimo zadovoljavajući dokaz o primjenjivoj graničnoj vrijednosti predmetnog osiguranja.

(iv) Iznos i uvjeti pokrića u slučaju krađe:

U slučaju štete na imovini ili štete na sadržaju koja je posljedica krađe ili pokušaja krađe koju je počinio ili omogućio ili nije onemogućio gost ili osoba koja je boravila u domu domaćina, nastalu će štetu kompanija HomeExchange nadoknaditi do maksimalnog iznosa pokrića štete na imovini ili 100.000 BGP pokrića štete na sadržaju (ovisno o slučaju).

Maksimalni iznos naknade u slučaju krađe ne može premašivati vrijednost sadržaja prijavljenog za osiguranje sadržaja ili kućanstva za dom domaćina. Domaćin ima pravo na naknadu štete pod uvjetom da je dostavio sljedeće:

Domaćin prihvaća svoju nekretninu osigurati prije zamjene i za to snosi potpunu odgovornost.

(v) Iznos odbitne franšize koju gost plaća za slučajnu štetu na imovini ili sadržaju

Za slučajnu štetu s pokrićem prema ovim garancijama gostu ostaje obveza odbitne franšize koja će biti oduzeta od pologa.
Iznos odbitne franšize je jednokratan i utvrđen je na iznos od [
€100] po štetnom događaju.

(vi) Iznos odbitne franšize koju gost plaća za namjernu štetu na imovini ili sadržaju

Za namjerno počinjenu štetu na imovini ili štetu počinjenu abnormalnim ponašanjem gosta ili osoba koje borave u domu i ne poštovanjem pravila o načinu života koje je domaćin naveo prije zamjene, iznos troška počinjene štete oduzet će se os pologa. Ako štete premašuju iznos pologa, polog će se teretiti u cijelosti, a gostu ostaje obveza dug podmiriti kompaniji HomeExchange. Šteta koju domaćim pretrpi bit će obrađena u skladu s pokrićem za štetu na imovini.

(vii) Iznos i uvjeti pokrića u slučaju otkazivanja domaćina:

U slučaju otkazivanja domaćina, ako HomeExchange nije u mogućnosti pronaći zamjenski dom čije su osnovne značajke (vidjeti (x)) jednake onima u otkazanom zamjeni, gost ima pravo na:

Na primjer, ako se otkazana zamjena odnosi na četiri noćenja, gost za troškove hitnog smještaja ima pravo na maksimalni iznos odštete od 400 EUR.

(viii) Iznos i uvjeti garancije kad domovi ne zadovoljavaju standarde ili su bili netočno objavljeni:

U slučaju doma koji ne zadovoljava standarde ili je bio netočno objavljen, ako HomeExchange nije u mogućnosti pronaći zamjenski dom čije su osnovne značajke (vidjeti (x)) jednake onima u otkazanom zamjeni, gost ima pravo na:

Na primjer, ako se otkazana zamjena odnosi na četiri noćenja, gost za karte za putovanje za koje se inače ne ostvaruje povrat ima pravo na maksimalni iznos odštete od 400 EUR.

(ix) Kriteriji za dom koji ne zadovoljava standarde ili nije bio točno objavljen, za potrebe primjene jamstva:

Smatra se da dom ne zadovoljava standarde i da nije bio točno objavljen kad postoji bilo koja od sljedećih značajki ali inače zadovoljava kriterije za objavu. Gost nema pravo ni na kakvu odštetu ako odluči ne koristiti dom koji zadovoljava sve potrebne kriterije. 

1) za sve domove:

2) kad je bilo izričito navedeno da će dom sadržavati:

(x) Osnovna oprema zamjenskog doma u slučaju otkazivanja domaćina ili doma koji ne zadovoljava standarde ili je u stanju koje nije bilo objavljeno

Osnovna oprema zamjenskog doma uključuje:

1) za sve ponude:

2) kad je bilo izričito navedeno da će dom sadržavati:

3) Lokacija:

Nadalje, zamjenski se dom mora nalaziti u istom urbanom dijelu ako se dom nalazio u središtu grada, manje od 5 km od plaže ako se dom nalazio manje od 5 km od plaže i manje od 50 km udaljen od prvotnog doma u svim ostalim slučajevima.

(xi) Iznos i uvjeti pokrića pravne obveze

HomeExchange se obvezuje domaćinu nadoknaditi njegovu pravnu obvezu kao vlasnika i osobe koja boravi u domu, za plaćanje svih šteta i troškova drugima, koji su posljedica jednog štetnog događaja u razdoblju zamjene i koji za posljedicu imaju:

(a) nesretan slučaj sa smrtnim ishodom, bolest ili nehotičnu tjelesnu ozljedu gosta ili osobe koja boravi u domu;

(b) štete koje je prouzročio gost ili osoba koja je boravila u objektu treće osobe u neposrednoj blizini,

do maksimalnog iznosa uvećanog za troškove obrane dogovorene s kompanijom HomeExchange u pisanom obliku.

Odšteta se domaćinu neće isplatiti za

(a) sve što domaćin posjeduje ili što je njegova zakonska obveza; 

(b) ozljedu, smrt, bolest ili oboljenje domaćina ili njegovog predstavnika; 

(c) obvezu koja proizlazi temeljem radnog odnosa, robne razmjene, zanimanja ili poslovanja domaćina, koje nisu obveze osobe koja boravi u domu ili vlasnika; 

(d) obvezu domaćina koji je prenio neku bolest ili virus; 

(e) obvezu koja proizlazi iz vlasništva ili korištenja bilo kojeg motornog vozila, koje posjeduje dozvolu za cestovni promet ili ne; 

(f) obvezu koju domaćin preuzme temeljem bilo kakvog ugovora, osim ako takva obveza postoji i bez ugovora; ili

(g) obvezu pokrivenu nekim drugim ugovorom.

(xii) Opća izuzeća

HomeExchange ne može domaćinu ili gostu prema ovim garancijama izvršiti nikakva plaćanja vezano na: 

(a) gubitak ili štetu koji su nastali prije nego je dom bio uključen u najnoviju zamjenu;

(b) gubitak, štetu, obvezu, trošak ili rashod bilo koje vrste uzrokovan izravno ili neizravno ionizirajućim zračenjem ili radioaktivnom kontaminacijom od nuklearnog goriva ili otpada koji je rezultat sagorijevanja nuklearnog goriva, ili radioaktivnih, toksičnih, eksplozivnih ili drugih opasnih svojstava nuklearnih postrojenja ili bilo kojeg njegovog dijela;

(c) gubitak, štetu, obvezu, trošak ili rashod bilo koje vrste uzrokovan izravno ili neizravno ratom, osvajanjem ili revolucijom;

(d) gubitak, štetu, obvezu, trošak ili rashod bilo koje vrste uzrokovan izravno ili neizravno udarnim valovima zrakoplova;

(e) gubitak, štetu, obvezu, trošak ili rashod bilo koje vrste uzrokovan izravno ili neizravno, koji je rezultat ili je povezan s terorističkim aktom. U smislu ovog izuzeća, „terorizam” znači uporabu, ili prijetnju uporabe, biološke, kemijske i/ili nuklearne sile ili kontaminacije koju izriče jedna ili više osoba, bilo sama ili u ime ili povezana s jednom ili više organizacija ili vlada, u političke, vjerske, ideološke ili slične svrhe uključujući i namjeru utjecanja na jednu ili više vlada ili nametanje rada bilo kojem javnom sektoru;

(f) gubitak, štetu, obvezu, trošak ili rashod bilo koje vrste uzrokovan izravno ili neizravno, koji je rezultat ili je povezan s habanjem i trošenjem, virusima, bolešću, korozijom, hrđanjem, vlagom, insektima, gamadi, gljivicama, kondenzacijom, izbjeljivanjem, smrzavanjem ili bilo kakvim procesom koji se odvija postupno, postupkom čišćenja, bojanja, popravka, izmjene, obnove ili restauracije;

(g) gubitak, štetu, obvezu, trošak ili rashod bilo koje vrste uzrokovan lošim ili neispravnim izvedbom projektom, izvedbom ili materijalima;

(h) gubitak ili štetu koji nastaju kad domaćin zgradu koristi za ilegalnu djelatnost;

(i) potraživanje ili trošak bilo koje vrste koji je izravno ili neizravno uzrokovan ili proizlazi iz zagađenja ili kontaminacije;

(j) gubitak, štetu, obvezu, trošak ili rashod bilo koje vrste koje uzrokuje trulež;

(k) gubitak ili štetu na opremi koja je nastala jer oprema nije bila u stanju prepoznati informacije potrebne za njen pravilan rad ili rad uopće ili je posljedica virusa u računalu.

(l) pravne troškove, zakonske povlastice i/ili obveze koji izravno ili neizravno proizlaze iz opreme koja nije bila u stanju prepoznati informacije potrebne za njen pravilan rad ili rad uopće ili je posljedica virusa u računalu. Kako bi se izbjegla svaka sumnja, potraživanja pravnih troškova/naknada za ostvarivanje odštete za tjelesne ozljede nisu isključene.

U svrhu gornjih točaka (k) i (l):

HomeExchange nema obvezu plaćanja po ponudama jamstva kojima bi se:

(a) prekršile nametnute gospodarske, novčane ili trgovinske sankcije nametnute u skladu sa zakonom države u kojoj se polica koristi ili u kojoj bi se inače ostvarivalo pokriće; ili

(b) prekršile gospodarske, novčane i trgovinske sankcije koje nameću Kanada, Europska unija, Ujedinjena Kraljevina ili Sjedinjene Američke Države.

(xiii) Nepokriveno zemljopisno područje

Svi domovi objavljeni na mrežnom mjestu prihvatljivi u za ostvarivanje pokrića štete na imovini, osim ako se dom ne nalazi u državi koju je Ured za vanjske poslove i Commonwealtha (UK Foreign and Commonwealth Office) odredio kao neprikladnu za putovanja.