GEBRUIKSVOORWAARDEN

Laatst bijgewerkt: 19.02.2021

Vorige versie (19.12.2018): https://www.homeexchange.com/nl/p/gebruiksvoorwaarden

Welkom bij HomeExchange.com! Deze Gebruiksvoorwaarden (“voorwaarden”) beheersen de respectievelijke rechten en verplichtingen tussen HomeExchange.com Inc., een Californische onderneming (“HomeExchange”), en u en vormt een wettelijk bindende overeenkomst (“overeenkomst”). Deze overeenkomst beheerst uw gebruik van HomeExchange.com, GuestToGuest.com en andere gelieerde websites (gezamenlijk de “website”), uw gebruik van alle applicaties van HomeExchange op uw mobiele telefoon, tablet en andere smarttoestellen, (gezamenlijk de “applicatie”) en uw gebruik van alle services (zoals hieronder gedefinieerd). De website, de applicatie en de services worden gezamenlijk het “platform” genoemd.

Houd er a.u.b. rekening mee dat uw gebruik van het HomeExchange-platform ook beheerst wordt door andere overeenkomsten, met inbegrip van maar niet beperkt tot het Privacybeleid dat in deze voorwaarden opgenomen is, alsook alle andere beleidsregels waarnaar er hierin wordt verwezen of waarnaar er een link staat. In het geval van tegenstrijdigheden tussen deze voorwaarden en het Privacybeleid of andere voorwaarden of beleidsregels, zullen deze voorwaarden de prioriteit hebben, tenzij dat hierin anders bepaald wordt. Door het platform te gebruiken als een bezoeker of lid (zoals er hierin gedefinieerd is) gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze voorwaarden.

LEES DEZE VOORWAARDEN A.U.B. AANDACHTIG VOORDAT U HET PLATFORM GEBRUIKT. DOOR TOEGANG TE KRIJGEN TOT HET PLATFORM OF HET TE GEBRUIKEN GEEFT U UW ACCEPTATIE VAN DEZE VOORWAARDEN AAN.

Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, hebt u geen recht om toegang te krijgen tot het platform.

Een aantal belangrijke punten:

 1. DEFINITIE VAN DE TERMEN
 1. ALGEMEEN GEBRUIK VAN HET PLATFORM

Het kan zijn dat het platform ruimten bevat waar u en andere leden informatie, waaronder tekst, foto’s, afbeeldingen of andere informatie (“gebruikers- content”) kunnen plaatsen of indienen. Lees deze voorwaarden a.u.b. aandachtig. We behouden ons het recht voor om gebruikerscontent die de regels die hierin worden uiteengezet niet naleeft, te verwijderen of te weigeren.

Wanneer u het platform gebruikt, gaat u ermee akkoord dat u:

Verder gaat u ermee akkoord dat u:

Webadressen of URL-links moeten goedgekeurd worden door HomeExchange. E-mailadressen en andere contactgegevens mogen zich enkel bevinden in de geautoriseerde ruimten in de advertentie. Alle andere referenties naar specifieke webadressen, websites, e-mailadressen of telefoonnummers kunnen zonder kennisgeving worden verwijderd.

Houd er a.u.b. rekening mee dat er niet gegarandeerd kan worden dat de vertalingen die door HomeExchange verstrekt worden, nauwkeurig zijn en dat leden verantwoordelijk zijn voor het controleren van de vertalingen van hun advertenties.

III. GESCHIKTHEID

Uw account is voor uw eigen persoonlijk gebruik. Ondernemingen en bedrijven mogen geen lid worden.

 1. ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET LIDMAATSCHAP

U mag anderen geen autorisatie geven om uw account te gebruiken en tenzij dat anders expliciet hierin vermeld staat, mag u uw account niet toekennen of op een andere manier doorgeven aan een andere persoon of rechtspersoon.

Een account aanmaken

Om u te registreren op het platform moet u eerst een account aanmaken door de verzochte persoonlijke informatie te verstrekken (met inbegrip van maar niet beperkt tot uw voornaam en achternaam, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres). Leden moeten hun accountgegevens te allen tijde actueel houden. HomeExchange kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gehouden voor door leden verstrekte informatie die eventueel foutief of frauduleus is. Bij de registratie moet u: (i) achttien (18) jaar oud zijn op het moment waarop u uw account registreert; (ii) over het wettelijk en contractueel recht beschikken om de woning via het platform aan te bieden en dat recht behouden tijdens uw gebruik van het platform; en (iii) over de bevoegdheid beschikken om een uitwisseling aan te gaan. Bovendien is een ledenaccount uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik door dat lid en mogen er geen accounts worden aangemaakt voor zakelijke of andere commerciële doeleinden.

HomeExchange behoudt zich het recht voor om de registratie van een ledenaccount wegens om het even welke reden, om het even wanneer en geheel naar eigen goeddunken te weigeren (zonder hiervoor een reden op te geven of er een schadeloosstelling tegenover te stellen).

Bij de registratie zal het lid een gebruikersnaam en wachtwoord kiezen die enkel op verzoek van het lid gewijzigd kunnen worden. Elk lid is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar gebruikersnaam en wachtwoord en gaat ermee akkoord ze vertrouwelijk te houden en ze aan niemand wegens om het even welke reden te onthullen. Elk lid is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de gebruikersnaam of wachtwoord van het lid door een derde, alsook voor handelingen of verklaringen, al dan niet frauduleuze, die door een derde gedaan worden via zijn of haar account, en zal HomeExchange vrijwaren tegen alle claims die hiermee verband houden. Bovendien kan HomeExchange niet aansprakelijk worden gehouden voor de diefstal van de identiteit van een lid. Als er een lid redelijkerwijs van mening is dat een derde op een frauduleuze manier zijn identiteit gebruikt of anderszins zijn account gebruikt op een niet-geautoriseerde manier, moet het lid HomeExchange hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen. Als de gebruikersnaam of het wachtwoord van een lid verloren gegaan is of gestolen is, moet het lid onmiddellijk zijn of haar gebruikersnaam en/of wachtwoord wijzigen en is het lid zelf verantwoordelijk voor eventuele verliezen die verband houden met een dergelijk verlies of een dergelijke diefstal.

U gaat ermee akkoord om slechts één account aan te maken en/of te gebruiken. Uitzonderingen op deze regels moeten via een voorafgaande schriftelijke toestemming van HomeExchange goedgekeurd zijn. Aangemaakte accounts die een inbreuk vormen op het voorgaande zijn onderhevig aan onmiddellijke schorsing en/of beëindiging.

Houd er rekening mee dat het gebruik van de services op het platform door het lid niet beschouwd mogen worden als gebruik door een werknemer, vertegenwoordiger, joint venture of partner van HomeExchange wegens om het even welke reden en dat alle leden uitsluitend uit eigen naam en voor eigen voordeel handelen en niet uit de naam of voor voordeel van HomeExchange. HomeExchange heeft op geen enkele manier controle over leden en geeft ze geen opdrachten en elk lid erkent dat hij of zij over de volstrekte vrijheid beschikt om een advertentie te plaatsen of een uitwisseling aan te gaan en gaat hiermee akkoord.

Als u uw account registreert via een sociaal netwerk van een derde, kunt u de link tussen uw sociaalnetwerkaccount en HomeExchange deactiveren in uw accountinstellingen.

Advertenties

Advertenties moeten door hostleden correct worden gehouden en de volgende informatie bevatten:

Een woning mag slechts verschijnen op het account van één lid, zelfs als er verschillende personen eigenaar zijn van deze woning.

De vermelde voorwaarden in de advertentie van het lid mogen niet in strijd zijn met deze voorwaarden.

HomeExchange behoudt zich het recht voor om te verzoeken dat er een bepaald minimum aan informatie opgenomen wordt in een advertentie en dat de informatie in de advertentie gepresenteerd wordt in een bepaald formaat.

De rangschikking van de advertenties in de zoekresultaten van HomeExchange kan variëren en hangt af van een aantal factoren die verband houden met de details van de advertentie en de specifieke zoekopdracht van het gastlid. HomeExchange geeft geen garanties voor een bepaalde rangschikking van advertenties van leden in de zoekresultaten.

Alle leden verklaren en garanderen dat de plaatsing van een advertentie van een lid en de acceptatie van een uitwisseling van een woning van een hostlid geen inbreuk zullen vormen op overeenkomsten die een dergelijk lid aangegaan is met condominiumverenigingen, verenigingen van huiseigenaars, samenwerkingsovereenkomsten of andere overeenkomsten van die aard en dat de plaatsing en de acceptatie (i) in naleving zijn van alle wetten, waaronder ruimtelijkordeningswetten, belastingsvereisten, licentie- of vergunningsvereisten of andere wetten, regels of voorschriften die van toepassing zijn op de woning of advertentie. Alle hostleden zijn verantwoordelijk voor hun eigen handelingen of nalatigheden of die van andere personen die aanwezig zijn in de woning naast het gastlid en zijn of haar genodigden.

Antidiscriminatiebeleid van HomeExchange

HomeExchange is een gemeenschap gericht op het verlenen van gastvrijheid en een warm welkom aan gasten uit de hele wereld. We werken aan de toekomst van het reizen door huizenruil te promoten als een authentieke, menselijke manier van reizen.

HomeExchange draait bovenal om mensen. Mensen die geloven dat HomeExchange de beste manier is om te reizen, de wereld te zien en haar wonderen te ontdekken. Mensen die andere reizigers en andere perspectieven willen leren kennen. Mensen die onophoudelijk nieuwe leden verwelkomen en openstaan voor nieuwe culturen en nieuwe manieren om de wereld te zien.

Discriminatie hoort niet thuis op ons platform. HomeExchange zet zich in voor het bevorderen van diversiteit en inclusie binnen onze gemeenschap, die gebaseerd is op vertrouwen en respect.

Als bedrijf blijven we ons inzetten om reizen voor iedereen toegankelijk te maken, en om van ons platform een veilige, gastvrije plek te maken voor iedereen. Daarom staan wij geen onwettige discriminatie of haatdragende taal onder de leden toe.

De HomeExchange-gemeenschap heeft gastgezinnen en gasten in 187 landen, met een breed scala aan religies, talen, overtuigingen, culturen, waarden en normen. Het is onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat leden zich thuis voelen in de HomeExchange-gemeenschap. Door lid te worden van HomeExchange stemmen onze leden ermee in gasten van alle achtergronden te verwelkomen, ongeacht ras, huidskleur, etniciteit, religie, nationale afkomst, taal, seksuele geaardheid, geslachtsidentiteit, burgerlijke staat of handicap. Onze leden stemmen ermee in om al het mogelijke te doen om iedereen op ons platform welkom te heten, tegemoet te komen aan de wensen van iedereen en niemand uit te sluiten. 

HomeExchange behoudt zich het recht voor het lidmaatschap op te schorten of te beëindigen van ieder lid dat discriminerend gedrag vertoont dat niet in overeenstemming is met de kernwaarden van HomeExchange en/of illegaal is.

Sommige rechtsgebieden kunnen aanvullende wettelijke voorschriften hebben die de bescherming van burgerrechten uitbreiden of beperken. Naleving van het antidiscriminatiebeleid van HomeExchange is verplicht en we vragen onze leden contact op te nemen met ons team voor Ledenondersteuning bij vragen of problemen.

Een account sluiten

Accounts die gesloten worden door HomeExchange

Indien een lid deze voorwaarden of andere regels of voorschriften van HomeExchange overtreedt, zich gedraagt op een manier die tegenstrijdig is met onze regels van goed gedrag, waarden of ethiek, een wet, regel, voorschrift of een ander rechterlijk bevel van een rechterlijke bevoegdheid overtreedt, behoudt HomeExchange zich het recht voor om zonder hiervoor een reden op te geven of er een schadeloosstelling tegenover te stellen:

      de toegang van het lid tot het platform te beperken;

      gebruikerscontent van het platform te verwijderen;

      een account te sluiten.

De volgende gedragingen zijn strikt verboden en kunnen leiden tot het sluiten van een account:

Deze lijst is niet volledig en HomeExchange behoudt zich het recht voor om zonder waarschuwing of kennisgeving gebruikerscontent die niet compatibel is met de geldende regels van het platform en/of die de veiligheid van het platform of die van andere leden kan ondermijnen, te verwijderen van het platform.

HomeExchange kan het account van een lid sluiten zonder waarschuwing of formele kennisgeving. Als HomeExchange een account sluit wegens inbreuk op deze voorwaarden, doet HomeExchange geen afstand van zijn recht op schadevergoedingen die het anderszins zou kunnen vorderen voor een dergelijke inbreuk. 

De sluiting van een account van een lid na een inbreuk op deze voorwaarden zal resulteren in de beëindiging van het huidig abonnement van het lid, indien dat er is, zonder recht op restitutie, zelfs gedeeltelijke.

HomeExchange behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken uw account af te tekenen of te beëindigen en om de gerelateerde advertenties en andere gerelateerde informatie van het platform en de servers te verwijderen, als u zich gedurende een bepaalde door ons vastgestelde periode niet aangemeld hebt op het platform.

Het lid zal via e-mail op de hoogte gebracht worden van de sluiting van zijn account.

Een account sluiten op verzoek van het lid

Leden van het platform kunnen te allen tijde en wegens om het even welke reden hun registratie op het platform beëindigen door de sluiting van hun account bij HomeExchange aan te vragen. Dit kan gedaan worden aan de hand van de procedures die beschreven staan op het platform en is gratis met uitzondering van de kosten die gerelateerd zijn aan het doorsturen van de aanvraag. Deze aanvraag zal een werkdag nadat HomeExchange de aanvraag voor de sluiting van het account ontvangen heeft in werking treden en alle toekomstige uitwisselingen zullen geannuleerd worden; als er echter een uitwisseling aan de gang is op de datum van de aanvraag, zal het account pas gesloten worden na de uitwisseling en nadat alle gerelateerde transacties uitgevoerd zijn.

Een aanvraag van een lid om een account te sluiten zal niet leiden tot een restitutie, zelfs geen gedeeltelijke, van het bedrag dat betaald is voor een dergelijk account.

Na de sluiting van een account van een lid wegens om het even welke reden zullen alle verzamelde GuestPoints van dat lid geannuleerd worden.

Na de sluiting van een account van een lid en/of een andere beëindiging van deze voorwaarden, zullen de bepalingen in deze voorwaarden die redelijkerwijs een dergelijke beëindiging zouden overleven, van kracht blijven.

Services

Beheer van de uitwisselingen

HomeExchange voorziet zijn leden van een beheerservice voor de uitwisselingen op zijn platform, waardoor het hostlid een advertentie kan publiceren om een uitwisseling van zijn of haar woning voor te stellen en waardoor het gastlid de advertentie kan bekijken en de woning die voorgesteld is voor een uitwisseling door het hostlid kan boeken. HomeExchange is slechts een platformprovider. Wanneer leden een uitwisseling aangaan, gaan ze rechtstreeks met elkaar een overeenkomst aan. HomeExchange wordt geen partij bij de uitwisseling en is ook geen vastgoedmakelaar of verzekeraar. HomeExchange treedt niet op als een agent in om het even welke hoedanigheid voor de leden tijdens een uitwisseling, tenzij dat expliciet hierin uiteengezet is. De beheerservices voor de uitwisselingen die verstrekt worden door HomeExchange zijn geautomatiseerd. Als zodanig gebeurt al het contact tussen de leden op basis van de inspanningen van de leden zelf en komt HomeExchange op geen enkele manier tussenbeide, tenzij dat expliciet hierin beschreven staat.

Elke uitwisseling is een beperkte licentie die het hostlid geeft aan het gastlid om de woning voor de opgegeven periode te betreden, te bezetten en te gebruiken. Voor zover dit door de wet is toegestaan, behouden hostleden zich het recht voor om de woning nog te betreden op basis van de voorwaarden van de specifieke uitwisseling. Indien een gastlid de woning niet verlaat op het einde van de vastgestelde uitwisselingsperiode, mogen hostleden alle toegestane wettelijke acties ondernemen om het gastlid de woning te doen verlaten. Gastleden gaan ermee akkoord om voor elke extra periode van 24 uur waarin het gastlid de woning niet verlaten heeft, de schadevergoeding voor het niet verlaten van de woning die het hostlid vordert, te betalen. Gastleden autoriseren HomeExchange om dergelijke schadevergoedingen te betalen van de waarborgsom van het gastlid.

Leden die een uitwisseling willen doen via het platform, doen dit op eigen initiatief en onder hun eigen verantwoordelijkheid.

Leden gaan ermee akkoord om geen enkele uitwisseling van een woning die geplaatst is op het platform aan te gaan buiten het platform. Een schending van deze bepaling zal ertoe leiden dat het account onmiddellijk gesloten wordt. De informatie van het lid (naam, telefoonnummer, adres) mag enkel tijdens de uitvoering van de uitwisseling via het platform aan een ander lid gecommuniceerd worden.

HomeExchange garandeert op geen enkele manier de legitimiteit van een uitwisseling die aangegaan is tussen leden, noch de goede prestaties van de leden. Bovendien geeft HomeExchange geen garanties betreffende de beschikbaarheid van de woning, de staat van de woning of andere voorwaarden voor de uitwisseling die een lid oplegt aan een ander lid.

Enkel leden nemen de risico’s op zich die geassocieerd zijn met het verstrekken van een woning of het bezetten van een woning als gevolg van een uitwisseling, in het bijzonder het risico op schade aan het eigendom of op diefstal van bepaalde items die er zich bevinden. Het hostlid heeft de vrijheid om het gastlid dat zijn of haar woning zal bezetten te kiezen. Het hostlid en het gastlid moeten voorbereidende gesprekken voeren om eventuele problemen die kunnen voortvloeien uit een uitwisseling te bespreken (en te vermijden).

Houd er rekening mee dat enkel gastleden verantwoordelijk zijn voor de handelingen of nalatigheden van elke genodigde die aanwezig is in de woning (ongeacht of het hostlid daarvan op de hoogte is). Dergelijke genodigden moeten de vereisten of regels van het hostlid naleven en moeten op de hoogte gesteld worden van deze voorwaarden en ze naleven. Gasten verklaren en garanderen dat ze wettelijk geoorloofd zijn om uit naam van een minderjarige die deel uitmaakt van de uitwisseling te handelen. Er mogen geen minderjarigen deelnemen aan uitwisselingen, tenzij ze vergezeld zijn van een volwassene die wettelijk voor hen verantwoordelijk is.

Berichtenservice

HomeExchange voorziet leden van een gratis berichtenservice om een uitwisseling mogelijk te maken of om ervaringen te delen over voorbije uitwisselingen. Enkel het gebruik van de berichtenservice alleen geeft leden echter niet het recht een uitwisseling aan te gaan. Het berichtensysteem is geautomatiseerd en HomeExchange interfereert dus op geen enkele manier.

Enkel de leden zijn verantwoordelijk voor de informatie die ze communiceren via de berichtenservice van HomeExchange. De informatie die tussen de leden gecommuniceerd wordt via de berichtenservice kan in geen enkel geval leiden tot verplichtingen voor HomeExchange en HomeExchange kan op geen enkele manier de juistheid of volledigheid van de informatie garanderen.

Verificatie

HomeExchange zal een verificatie verzoeken van de naam en het adres van elk lid, wanneer er een lid een account aanmaakt. Alle leden moeten een bewijs van hun adres en een vorm van identificatie verstrekken bij het aanmaken van hun account. HomeExchange behoudt zich het recht voor om de ondersteunende documentatie voor de verificatie naar eigen goeddunken te accepteren of te weigeren. Wanner het adres en de voornaam en achternaam van een lid geverifieerd zijn, wordt dat lid gemarkeerd als “geverifieerd lid” op zijn profiel.

Leden kunnen er ook voor kiezen hun telefoonnummer en e-mailadres te laten verifiëren. De verificatie zal uitgevoerd worden aan de hand van een geautomatiseerde service. Elk e-mailadres of telefoonnummer dat geverifieerd is, zal als zodanig worden toegewezen aan het profiel van het relevante lid.

Alleen het feit dat een lid of het e-mailadres of telefoonnummer van een lid geverifieerd is, garandeert niet dat alle content van dat lid juist is of dat de advertentie van dat lid juist is. HomeExchange biedt geen onderschrijvingen of verzekeringen met betrekking tot geverifieerde leden of hun advertenties.

Beoordelingen en recensies

Na een uitwisseling kan het gastlid een recensie van de woning en het hostlid een recensie van het gastlid achterlaten en kan er een sterbeoordeling ingediend worden die dan beschikbaar zullen zijn op het profiel van het account van het lid en/of bij de advertentie van het lid zullen geplaatst worden. Dergelijke recensies of beoordelingen weerspiegelen enkel de mening van de individuele leden en HomeExchange bekijkt de recensies of beoordelingen niet en garandeert dus ook niet de juistheid ervan. Elk lid dat een recensie of beoordeling verstrekt gaat ermee akkoord om enkel informatie te verstrekken die juist is en om geen beledigende of kwetsende taal te gebruiken. Er mogen geen recensies en/of beoordelingen worden ingediend met als enig doel afpersing. Leden mogen andere leden niet vragen om valse recensies of beoordelingen in te dienen. 

HomeExchange-service

Alvorens leden aan hun eerste huizenruil beginnen, moeten ze hun abonnement betalen. Door zich te abonneren, genieten de leden van bijkomende diensten, naast de mogelijkheid om een huizenruil te kunnen doen, de zogenoemde "HomeExchange-service”

De details over de prijzen van de HomeExchange-service zijn hier beschikbaar.

Geabonneerde leden betalen jaarlijks een abonnement voor een onbeperkt aantal uitwisselingen gedurende een periode van twaalf (12) maanden van de startdatum tot de vervaldatum van het abonnement. Abonnementen worden automatisch voor een periode van 12 opeenvolgende maanden verlengd tenzij het abonnement opgezegd wordt op of voor de vervaldatum van de lopende periode van 12 maanden. Als het lid zijn/haar abonnement heeft opgezegd tijdens de lopende periode, is er geen terugbetaling, ook geen gedeeltelijke terugbetaling, verschuldigd.

Alle HomeExchange-serviceabonnementen vormen een aanbieding die uit meerdere delen bestaat en die gerelateerd is aan de verstrekking van primaire services binnen het kader van artikel 45 van de Richtlijn 2006/112/CE. Deze service omvat (i) de verificatie die nodig is voordat er een uitwisseling aangegaan kan worden en (ii) de volgende secundaire services:

      beheer van de borgsom;

      bescherming van de gast in het geval van annulering door het hostlid;

      bescherming van de gast in het geval van onjuistheden wat betreft de woning;

      bescherming van de host in het geval van schade of diefstal door de gast tijdens de uitwisseling;

      gepersonaliseerde bijstand in noodsituaties, 24 uur per dag, zeven dagen per week.

Bovendien genieten geabonneerde leden van bijkomende abonnementsvoordelen, die hier in meer details beschreven worden.

Alle services die inbegrepen zijn in de HomeExchange-service zijn niet-scheidbaar en leden kunnen er zich niet apart op abonneren.

Alle services die aangeboden worden door de HomeExchange-service zijn niet-scheidbaar en leden kunnen er zich niet apart op abonneren.

De HomeExchange-service bestaat uit services die menselijke interactie nodig hebben vóór de beëindiging van services die niet vallen onder het kader van digitale services geleverd via het internet en die voor het grotendeels geautomatiseerd zijn in de zin van paragraaf 259 B, regel 12 van de Franse belastingwet, maar die slaan op een service die behandeld wordt in artikel 45 van de Richtlijn 2006/112/CE. 

Verificatie

HomeExchange zal een verificatie verzoeken van de naam en het adres van elk lid, wanneer er een lid een account aanmaakt. Alle leden moeten een bewijs van hun adres en een vorm van identificatie verstrekken om hun adres en identiteit te verifiëren. HomeExchange behoudt zich het recht voor om de ondersteunende documentatie voor de verificatie naar eigen goeddunken te accepteren of te weigeren. Wanneer het adres en de voornaam en achternaam van een lid geverifieerd zijn, wordt dat lid gemarkeerd als “geverifieerd lid” op zijn profiel. Er is verificatie vereist voordat een lid een uitwisseling kan aangaan.

Leden kunnen er ook voor kiezen hun telefoonnummer en e-mailadres te laten verifiëren. De verificatie zal uitgevoerd worden aan de hand van een geautomatiseerde service. Elk e-mailadres of telefoonnummer dat geverifieerd is, zal als zodanig worden toegewezen aan het profiel van het relevante lid.

Alleen het feit dat een lid of het e-mailadres of telefoonnummer van een lid geverifieerd is, garandeert niet dat alle content van dat lid juist is of dat de advertentie van dat lid juist is. HomeExchange biedt geen onderschrijvingen of verzekeringen met betrekking tot geverifieerde leden of hun advertenties.

Zodra er een verificatie is uitgevoerd voor een lid, kan het lid een uitwisseling aangaan.

Secundaire bijkomende services die aangeboden worden door de HomeExchange-service

Alle secundaire services die aangeboden worden door de HomeExchange-service zijn niet-scheidbaar en leden kunnen er zich niet apart op abonneren.

Beheer van de borgsom

HomeExchange biedt een borgsombeheerservice voor het hostlid en het gastlid die volledige of gedeeltelijke bescherming biedt aan het hostlid tegen het risico op diefstal, verlies of schade aan zijn of haar woning in overeenstemming met de hieronder beschreven bepalingen.

De borgsom waarvan het bedrag gespecificeerd staat op deze pagina is onderhevig aan de voorafgaande autorisatie op de creditcard van het gastlid op het moment waarop het gastlid de uitwisseling aangaat.

In het geval van schade, verlies of diefstal moet het hostlid een claim indienen binnen de tien (10) dagen na de laatste dag van het verblijf bij het hostlid via e-mail naar het adres contact@homeexchange.com met inbegrip van een beschrijving van de aard en een schatting van de gerelateerde schade, verlies of diefstal en eventuele relevante documentaire bewijsstukken in de bijlage. HomeExchange zal het gastlid via e-mail op de hoogte stellen van de claim van het hostlid.

Als het hostlid niet beschikt over alle vereiste documentaire bewijsstukken binnen de tien dagen (als hij bijvoorbeeld moet wachten op een schatting van de reparatie), moet het hostlid een verlenging aanvragen bij HomeExchange die in geen geval langer zal zijn dan dertig (30) dagen na de laatste dag van het verblijf van het gastlid. Een kennisgeving van schade, diefstal of verlies of de indiening van de ondersteunende bewijzen ervan na die periode van dertig dagen zal geweigerd worden.

Gastleden moeten binnen de tien (10) dagen na de ontvangst van de kennisgeving over een claim of een bewijs van schade antwoorden op die kennisgeving.

In het geval van een geldige claim door een hostlid zal indien het gastlid niet binnen de hierboven vermelde periode van tien dagen antwoordt, dit betekenen dat het gastlid onherroepelijk ervan afziet het vasthouden van het gevorderde bedrag van de borgsom te betwisten dat betaald zal worden aan het hostlid van de vooraf geautoriseerde borgsom van het gastlid.

In het geval van een verzoek om de borgsom vast te houden of indien van toepassing voor bewijs van de schade binnen de toepasselijke tijdslimiet en als het gastlid akkoord gaat met de schatting van de schade en de toepassing van de borgsom, zal het bedrag van de borgsom dat door de twee partijen overeengekomen is voor de uitwisseling, betaald worden aan het hostlid ten laatste binnen de twintig (20) werkdagen na de bevestiging van de overeenkomst van beide partijen.

Als de betaalpas of de creditcard dat in het dossier zit, geweigerd wordt op de datum van de betaling, zal het gastlid aansprakelijk blijven voor het bedrag van de borgsom en zal hij het aan het hostlid moeten betalen binnen de vijf (5) kalenderdagen op een van de volgende alternatieve methoden: bankoverschrijving, PayPal of een andere geldige betaalpas of creditcard.

Als het hostlid en het gastlid niet akkoord geraken over het bedrag van de borgsom dat betaald moet worden aan het hostlid, zal HomeExchange het bedrag afschrijven van de creditcard van het gastlid en dat bedrag vasthouden, totdat zowel het hostlid als het gastlid instructies geven die hun wederzijdse overeenkomst over de verdeling van het vastgehouden bedrag bevestigen.

Als er na een jaar na de datum waarop de borgsom genomen is nog niet tot een overeenkomst is gekomen en als het hostlid geen bewijs kan voorleggen dat er gerechtelijke stappen ondernomen zijn om de betaling van het bedrag van de borgsom te verkrijgen, zal HomeExchange het vastgehouden bedrag teruggeven aan het gastlid.

HomeExchange zal de borgsom vrijgeven in overeenstemming met de voorwaarden van een definitief en bindend vonnis van een rechtbank.

Terwijl HomeExchange tussenbeide kan komen om geschillen tussen leden te beslechten, geeft het geen garanties voor advertenties of voor de prestatie van leden of andere partijen.

Alle leden gaan akkoord om samen te werken met HomeExchange en de andere leden en om te goeder trouw inspanningen te leveren om ze bij te staan bij het oplossen van geschillen die kunnen voortvloeien uit een uitwisseling en om verdere acties te ondernemen die nodig kunnen zijn om een dergelijk geschil op te lossen.

Bescherming van het hostlid na annulering van het gastlid

Als een gastlid een uitwisseling annuleert, kan het hostlid ervoor kiezen om de relevante GuestPoints al dan niet terug te geven aan het hostlid. Als een gastlid annuleert wegens een noodgeval en de juiste relevante documentatie verstrekt, kan HomeExchange naar eigen goeddunken de GuestPoints teruggeven aan het gastlid (en mag het hostlid de relevante GuestPoints houden).

Bescherming van het gastlid na annulering van het hostlid

Als een hostlid een uitwisseling annuleert, zal HomeExchange het gastlid de optie bieden om in een vervangingswoning te verblijven met soortgelijke basisvoorzieningen, zoals er hier gedefinieerd staat. Als er geen vervangingswoning beschikbaar is, zullen de toepasselijke GuestPoints door het hostlid teruggegeven worden aan het gastlid en zal HomeExchange het gastlid restitueren na voorlegging van de juiste documentatie, d.w.z. ofwel (a) zijn of haar verplaatsingskosten voor de periode van de geplande uitwisseling, ofwel (b) de reiskosten voor een geannuleerde reis. Beide zijn onderhevig aan verdere beperkingen die hier beschreven staan.

Bescherming van leden na een annulering door HomeExchange

Van tijd tot tijd kan het zijn dat HomeExchange een uitwisseling moet annuleren in een noodgeval of bij andere omstandigheden. HomeExchange mag dit doen naar eigen redelijke discretie om schade te vermijden aan HomeExchange, de leden of een derde of wegens om het even welke reden die uiteengezet is in deze voorwaarden. In dit geval kan HomeExchange naar eigen goeddunken en afhankelijk van de bepaalde omstandigheden van de reden voor annulering handelen als volgt: (i) de GuestPoints teruggeven aan het gastlid; (ii) het hostlid de GuestPoints voor de uitwisseling laten houden; (iii) een vervangingswoning aan het gastlid aanbieden; en/of (iv) andere restituties of uitbetalingen doen die het naar eigen goeddunken noodzakelijk acht.

Bescherming van gastleden tegen ondermaatse en incorrecte woningen

Een woning wordt als ondermaats of incorrect beschouwd op basis van de criteria die hier worden beschreven. Als een gastlid te maken krijgt met een ondermaatse of incorrecte woning, zal HomeExchange het gastlid de optie bieden om in een vervangingswoning te verblijven met soortgelijke basisvoorzieningen, zoals er hier gedefinieerd staat. Als er geen vervangingswoning beschikbaar is, zullen de GuestPoints door het hostlid teruggegeven worden aan het gastlid en zal HomeExchange het gastlid restitueren na voorlegging van de juiste documentatie, d.w.z. ofwel (a) zijn of haar verplaatsingskosten voor de periode van de geplande uitwisseling, ofwel (b) de reiskosten voor een geannuleerde reis. Beide zijn onderhevig aan verdere beperkingen die hier beschreven staan.

Dekking voor schade, diefstal of ander verlies

HomeExchange zal hostleden restitueren als hij of zij het slachtoffer is geworden van schade, diefstal of ander verlies dat veroorzaakt is door een gastlid tijdens zijn of haar verblijf onder de voorwaarden en beperkingen die hier beschreven staan.

In het geval van opzettelijke schade of diefstal door het gastlid, zal het gastlid HomeExchange alle bedragen die HomeExchange aan het hostlid betaald heeft, terugbetalen .

Gepersonaliseerde bijstand, 24 uur per dag, zeven dagen per week

HomeExchange biedt bijstand aan leden via de telefoon, e-mail en livechat tijdens de gewone werkuren. In noodgevallen biedt HomeExchange e-mailondersteuning 24 uur per dag en zeven dagen per week. Bijkomende details met betrekking tot de beschikbaarheid van de klantenservice worden hier beschreven.

GuestPoints

Leden kunnen GuestPoints verdienen met elke ledenactiviteit op het platform (het registreren van een account en het aanvullen van een profiel, de verificatie van het account en adres van de woning, de sponsoring van nieuwe leden, het aangaan van een uitwisseling, etc.).

Het aantal GuestPoints dat per uitwisseling verdiend kan worden varieert naargelang de evaluatie door HomeExchange van de woning op basis van het aantal slaapplaatsen en het type ervan, het comfort en de locatie. Leden kunnen beperkte wijzigingen uitvoeren aan de evaluatie van de GuestPoints die HomeExchange voorstelt, zoals er hier wordt beschreven.

Een lid kan GuestPoints verdienen als hij of zij een wederzijdse uitwisseling aangaat (i) met een lid wiens woning een GuestPoints-waardering heeft die lager is dan die van het verdienende lid, of (ii) met een lid die bij het verdienende lid verblijft voor een langere periode dan die periode dat het verdienende lid verblijft. Leden die een wederzijdse uitwisseling aangaan kunnen door onderlinge overeenkomst het aantal verdiende/gebruikte GuestPoints wijzigen voor een dergelijke uitwisseling.

Bij eenzijdige uitwisselingen kan enkel het hostlid GuestPoints verdienen.

Als een gastlid onvoldoende GuestPoints heeft om een uitwisseling aan te gaan voor een bepaalde woning, kan het gastlid het aantal ontbrekende GuestPoints op het platform kopen met de creditcard. De prijs voor de aankoop van bijkomende GuestPoints met als doeleinde een uitwisseling aan te gaan, bedraagt twintig Amerikaanse dollarcent ($ 0,15) voor de eerste twintig percent (20%) van het totaal aantal GuestPoints dat nodig is voor de uitwisseling en twee Amerikaanse dollar ($ 1,50) voor de resterende tachtig percent (80%). GuestPoints kunnen niet voor andere redenen gekocht worden.

Met deze GuestPoints kan een gastlid verblijven in de woning van een hostlid op de datums van zijn of haar keuze (onderhevig aan de beschikbaarheid van de woning en de acceptatie van het hostlid).

GuestPoints zijn niet-overdraagbaar, kunnen niet ingewisseld worden voor contant geld of andere items en hebben geen intrinsieke geldwaarde.  De punten zijn niet-overdraagbaar en niet-scheidbaar, tenzij dit expliciet vermeld wordt in deze overeenkomst en mogen niet gecombineerd worden met accounts van andere deelnemers. Bovendien kunnen punten niet worden overgedragen van rechtswege, zoals bij een erfenis, faillissement of in verband met een scheiding. Pogingen om deze regels te omzeilen aan de hand van om het even welke middelen zijn verboden. Hier worden de bijkomende details over de GuestPoints uitgebreid beschreven.

Het beheer van de creditcard en de betaalpas en het andere beheer van de GuestPoints verloopt geautomatiseerd en er is geen interventie van HomeExchange nodig.

Tarieven en betaalvoorwaarden

Leden kunnen zich registreren, contact opnemen met andere leden, de website bezoeken, de advertenties bekijken, berichten sturen naar andere leden en HomeExchange hun e-mail en telefoonnummer laten verifiëren, en dit allemaal gratis.

Voor alle uitwisselingen moet het lid een abonnement nemen op het “HomeExchange-service”-account.

Een abonnement op de HomeExchange-service is beschikbaar in de vorm van een jaarlijks abonnement waarbij leden toegang hebben tot een onbeperkt aantal uitwisselingen (afhankelijk van het aantal beschikbare GuestPoints) tijdens de periode dat het bovengenoemde abonnement geldig is.

Vóór de bevestiging van de services die gebaseerd zijn op een betaald abonnement, zullen de leden op de hoogte worden gesteld van de prijs en zullen ze die prijs moeten accepteren voordat er wordt verdergegaan met de betaling.

De prijzen zullen aangegeven staan in de munteenheid van het land van verblijf van het lid, of als die informatie niet beschikbaar is, in Amerikaanse dollars. Leden zijn als enige verantwoordelijk voor de betaling van alle toepasselijke belastingen die voortvloeien uit het gebruik van het platform door het lid. HomeExchange zal op geen enkele manier verantwoordelijk zijn voor de kosten of toelagen van de betaalpas of de creditcard van het lid die betrekking hebben op de betaling voor de services via het platform.

De HomeExchange-services en alle andere betaalde services die door HomeExchange in rekening worden gebracht, worden niet beschouwd als digitale services. Deze services vallen onder het kader van artikel 54 van de Richtlijn 2006/112/CE en zijn daarom niet onderhevig aan btw op basis van de plaats van consumptie.

Alle belastingen die van toepassing kunnen zijn, zullen berekend worden op basis van de plaats van zakendoen van HomeExchange.

Als er desondanks een tegenstrijdige regel in een lidstaat van de Europese Unie van kracht is in de plaats waar de services plaatsvinden, kan het zijn dat de betaalde service in rekening gebracht wordt door HomeExchange aan de hand van de btw van het toepasselijk rechtsgebied van het betalende lid. Deze btw zal door HomeExchange geïnd worden en overgemaakt worden aan de relevante lokale belastingdienst.

De prijzen die aangeboden worden door HomeExchange zijn onderhevig aan wijzigingen. Alle wijzigingen in de prijzen zullen onmiddellijk na de kennisgeving van kracht gaan en zullen van toepassing zijn op alle toekomstige aankopen door een lid, nadat dergelijke wijzigingen van kracht gegaan zijn. Bovendien kan HomeExchange ervoor kiezen om de prijzen van services tijdelijk te wijzigen voor promotionele evenementen of met betrekking tot nieuwe services. Dergelijke wijzigingen zullen van kracht gaan op de datum die aangegeven staat op de relevante kennisgeving aan de leden. HomeExchange kan te allen tijde en met of zonder kennisgeving nieuwe services aanbieden.

Betaling voor abonnementen

Er kan voor de abonnementen betaald worden met een creditcard of betaalpas of via PayPal (onderhevig aan de bijkomende voorwaarden van PayPal die door PayPal worden opgelegd). HomeExchange kan naar eigen goeddunken betalingen met cheques of via bankoverschrijvingen accepteren of weigeren. Alle betalingen zijn niet-restitueerbaar, behalve wanneer een lid een annulering van een account aanvraagt.

Annulering van een account

Leden kunnen wegens om het even welke reden hun accounts annuleren binnen de veertien (14) dagen na hun abonnement, op voorwaarde dat dat lid geen uitwisselingen gepland heeft.

Om een account te annuleren moet het lid een e-mail sturen naar contact@homeexchange.com of het formulier dat zich hier bevindt, invullen.

HomeExchange zal de annulering bevestigen door een e-mail te sturen naar het voormalige lid op zijn of haar e-mailadres.

De restitutie zal gebeuren niet later dan twintig (20) werkdagen na de datum van de annulering via de betaalmethode die door het lid gebruikt is.

In het geval van een jaarabonnement, is het recht van terugtrekking van toepassing op elke verlenging en moet dat recht uitgeoefend worden binnen de veertien (14) dagen na de eerste dag van de automatische abonnementsverlenging.

Verzekering

De hostleden zijn als enige verantwoordelijk voor het nemen en behouden van een geldige huis-, huur-, auto- en andere verzekering zoals er vereist kan zijn door de relevante wetgeving met betrekking tot de uitwisseling en de voorzieningen die eraan gerelateerd zijn. Een dergelijke verzekering moet geldig en van kracht blijven tijdens de duur van de uitwisseling. Het vervallen van een dergelijke verzekering kan leiden tot de onmiddellijke annulering van het account van een hostlid. Bovendien kan HomeExchange van een hostlid verzoeken dat hij onmiddellijk bewijs van een dergelijke verzekering en andere aan dat verzoek gerelateerde informatie voorlegt. Als het lid hier niet op antwoordt of de juiste informatie niet verstrekt, kan dit leiden tot de annulering van het account het lid.

Het is de verantwoordelijkheid van de leden om hun eigen verzekeringsdekking en de dekkingen die gegeven worden door andere leden met wie het lid een uitwisseling aangaat, te controleren en te begrijpen, met inbegrip van een auto, - eigendoms- en aansprakelijkheidsverzekering. U zult als enige aansprakelijk zijn als uw deelname aan een uitwisseling een overeenkomst of beleidsregel met uw verzekeraar schendt.

HomeExchange biedt dekking voor schade of diefstal die gebeurt tijdens een uitwisseling als deel van de HomeExchange-service en de details kunnen hier gevonden worden.

Houd er a.u.b. rekening mee dat betalingen door HomeExchange in het kader van een HomeExchange-service ofwel aan een hostlid of een gastlid geen lid zal vrijstellen of ontheffen van aansprakelijkheid of die aansprakelijkheid zal verminderen voor schade, letsels of een ander verlies die door dat lid of een genodigde van dat lid veroorzaakt zijn of waarvoor dat lid anderszins verantwoordelijk is.

 1. PLATFORM EN CONTENT ENKEL VOOR BEPERKTE DOELEINDEN; VERBOD OP SPAM

Het platform is een service die aangeboden wordt door HomeExchange, een privébedrijf, en alle informatie die exclusief beschikbaar is voor leden, is privé en bevindt zich niet in het publieke domein. Alle content die exclusief beschikbaar is voor leden heeft als doel uitwisselingen te regelen tussen leden.

Het platform mag niet worden gebruikt voor aanbiedingen of voor ander commercieel gebruik. Data mining van informatie van het platform en/of het verzamelen of opslaan van persoonlijke informatie over de leden is ten strengste verboden. Alle pogingen om persoonlijke informatie van leden te verzamelen of te gebruiken of om contact op te nemen met leden of groepen van leden voor andere doeleinden dan het regelen van een uitwisseling is een inbreuk op deze gebruiksvoorwaarden.

Het kan zijn dat vragen en communicaties gemonitord en gefilterd worden door HomeExchange voordat ze aan leden worden bezorgd. HomeExchange is niet verantwoordelijk voor onbezorgde vragen of voor verloren inkomen als resultaat van onbezorgde vragen.

Communicaties die gestuurd worden tussen u en andere leden en die niet toegankelijk zijn voor het algemene publiek, kunnen door ons geëvalueerd worden om te zien of ze in naleving zijn van deze voorwaarden, maar ze zullen door ons als privécommunicaties worden beschouwd voor zover dat vereist is door de toepasselijke wet. We zullen het recht hebben om dergelijke content naar eigen goeddunken te verwijderen als die de wet of deze voorwaarden overtreedt of vermeend overtreedt. Ondanks dit recht bent u als enige verantwoordelijk voor de content van het materiaal dat u plaatst en de communicaties die u stuurt.

HomeExchange neemt niet deel aan het sturen van ongevraagde commerciële e-mails (“SPAM”) en tolereert dat ook niet. HomeExchange behoudt zich het recht voor om (zonder restitutie) een lid te schorsen dat HomeExchange of een van zijn websites, URL’s of andere met HomeExchange geassocieerde e-mailadressen vermeldt in een spambericht. HomeExchange behoudt zich het recht voor om (zonder restitutie) een lid te schorsen dat HomeExchange gebruikt om aanbiedingen anders dan persoonlijke uitwisselingsverzoeken en -antwoorden te sturen. Alle overtredingen op deze paragraaf onderwerpen de overtreder aan ernstige sancties en u moet HomeExchange vrijwaren en schadeloos stellen tegen alle kosten en schade die HomeExchange als een resultaat van een dergelijke overtreding opgelopen heeft.

 1. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN EN AUTEURSRECHT

Eigenaarschap van de content

De gebruikerscontent is uw eigendom of het eigendom van de persoon die het gecreëerd heeft. Door gebruikerscontent in te dienen of te plaatsen op het platform verleent u ons de niet-exclusieve, overdraagbare, sublicentieerbare, royaltyvrije, onherroepelijke en wereldwijde licentie om de gebruikerscontent en alle auteursrechten, elke foto, video, afbeelding en alle informatie die verband houdt met uw advertentie of andere gebruikerscontent, te gebruiken, kopiëren, uit te voeren, te reproduceren, promoten, publiceren, weer te geven en te verdelen. U verleent ons deze rechten kostenvrij en zonder verplichting om het auteurschap, het eigenaarschap of een andere soortgelijke referentie te vermelden. U verklaart en garandeert dat u over het recht beschikt om de rechten en licenties in deze paragraaf te verlenen. Plaats a.u.b. geen gebruikerscontent, tenzij u de toestemming hebt van de persoon die de foto heeft genomen en de personen die op de foto afgebeeld staan. We hebben het recht uw gebruikerscontent te gebruiken zonder dat we hiervoor verplichtingen jegens u hebben op het gebied van de vertrouwelijkheid, vermeldingen of compensatie.

Aansprakelijkheid

U bent ervoor verantwoordelijk om te bepalen of gebruikerscontent of informatie beschermd is door het auteursrecht, handelsmerken, handelsgeheimen, het publiciteitsrecht of andere eigendomsrechten. Behalve voor die informatie die zich op het publieke domein bevindt of waarvoor u een expliciete schriftelijke toestemming hebt gekregen, gaat u ermee akkoord om gebruikerscontent of informatie die beschermd is door het auteursrecht, handelsmerken, handelsgeheimen, het publiciteitsrecht of andere eigendomsrechten niet te uploaden, te plaatsen of op een andere manier door te sturen zonder de expliciete toestemming van de eigenaar van dat auteursrecht, handelsmerk, handelsgeheim, publiciteitsrecht of ander eigendomsrecht. U zult als enige aansprakelijk zijn voor alle schade die voortvloeit uit een inbreuk op de auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen, publiciteitsrechten of andere eigendomsrechten en alle schade die voortvloeit uit een dergelijke plaatsing en u gaat ermee akkoord HomeExchange vrij te stellen, te verdedigen (op zijn verzoek) en het schadeloos te stellen van alle claims of verliezen die het opgelopen heeft door uw inbreuk van een bepaling in deze sectie. We zijn niet verantwoordelijk voor het gedrag van gasten of leden of voor standpunten, meningen of verklaringen in gebruikerscontent op het platform en we keuren die ook niet expliciet of impliciet goed en we kunnen er ook niet voor aansprakelijk worden gesteld. U gebruikt het platform en bekijkt de gebruikerscontent uitsluitend op eigen risico.

We behouden ons het recht voor om uw gebruik van en toegang tot het platform te allen tijde en naar eigen goeddunken in te trekken, onder andere als we van mening zijn dat uw gedrag een schending is van de toepasselijke wet of schadelijk is voor de belangen van HomeExchange of zijn dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen.

 1. PLATFORMCONTENT

Behalve de gebruikerscontent is alle content op het platform – waaronder materialen, tekst, afbeeldingen, software, scripts, codes, ontwerpen, grafische elementen, foto’s, geluiden, muziek, video’s, applicaties, interactieve functies en andere content (“platformcontent”) – het eigendom van HomeExchange of van anderen die wij een licentie verleend hebben om de platformcontent te gebruiken en is het beschermd onder de auteursrechten van de Verenigde Staten en andere landen.

Alle handelsmerken, logo’s, servicemerken en handelsnamen zijn het eigendom van, zijn geregistreerd door en/of gelicentieerd door HomeExchange of zijn moederonderneming of gelieerde ondernemingen.

U gaat ermee akkoord geen eigenaarschapsmerken van de materialen die u van het platform hebt gedownload of geprint, te wijzigen of te verwijderen.

U gaat ermee akkoord geen content die verschijnt op het platform, inclusief de platform- en gebruikerscontent te kopiëren, bewerken, vertalen, weer te geven, te verdelen, downloaden, doorsturen, verkopen, opnieuw te verdelen, te publiceren of er afgeleide werken van te maken zonder een voorafgaande schriftelijke toestemming, tenzij het gaat om uw eigen gebruikerscontent die u op legitiem op het platform geplaatst hebt.

Applicatie

Behoudens uw naleving van deze voorwaarden verleent HomeExchange u een beperkte, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare, herroepelijke en niet-overdraagbare licentie om (i) de applicatie op uw mobiele telefoon, tablet of andere persoonlijke toestellen te downloaden en te gebruiken; en (ii) platformcontent te gebruiken en te bekijken die op en via het platform beschikbaar gesteld is en voor u toegankelijk is, enkel voor persoonlijke en niet-commercieel gebruik.

 1. AUTEURSRECHTBELEID

We respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen en eisen van u dat u dat ook doet. Als u van mening bent dat uw propriëtair werk gekopieerd is op een manier die een inbreuk is op het auteursrecht, stuur dan a.u.b. de volgende informatie naar de Auteursrechtagent van HomeExchange, die aangesteld is in onder het kader van de Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C. § 512(c)(2):

Auteursrechtagent :

Auteursrechtagent van HomeExchange.com

c/o Deborah A. Nilson & Associates, PLLC

10 E. 40th Street, Suite 3310

Telefoon: 212-687-1155

E-mail: copyright@nilsonlaw.com

VII. PRIVACY

Lees voor bijkomende informatie over onze privacypraktijken a.u.b. ons Privacybeleid dat u hier kunt vinden.

VIII. LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Het kan zijn dat het platform links bevat naar andere websites die beheerd worden door derden of naar geïntegreerde services die door derden verstrekt worden (“services van derden”). Deze services van derden worden enkel voor uw gemak aangeboden. HomeExchange, zijn dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor content, producten of services die aangeboden worden door derden of die gevonden kunnen worden op de gerelateerde websites of voor hun gebruiksvoorwaarden of privacybeleidsregels. De leden zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de gebruiksvoorwaarden en/of privacybeleidsregels van dergelijke services van derden. Links naar websites van derde partijen vormen geen aanname van aansprakelijkheid of sponsorschap, goedkeuring of onderschrijving van deze websites of van de content erop.

 1. AFWIJZING VAN GARANTIE

Het gebruik van het platform en van alle informatie die u van het platform verkregen hebt, is op eigen risico. HomeExchange geeft geen expliciete of impliciete verklaringen of garanties met betrekking tot uitwisselingen en/of eigendommen, of die nu persoonlijk en/of echt zijn, en die opgenomen zijn in advertenties of in een uitwisseling die beschikbaar zijn via het platform. HomeExchange geeft geen expliciete of impliciete garanties van om het even welke aard voor de advertenties, andere leden of andere informatie op het platform, met inbegrip van maar niet beperkt tot de nauwkeurigheid en de niet-naleving. HomeExchange heeft het recht, maar niet de verplichting om gebruikerscontent vooraf te screenen, te monitoren of te verwijderen. HomeExchange maakt gebruikt van verscheidene tools en procedures die ontworpen zijn om leden te screenen; HomeExchange voert echter geen achtergrondcontroles uit, vereist geen referenties van toekomstige leden en is niet verplicht om op onafhankelijke basis informatie die geplaatst is door zijn leden in hun advertenties te verifiëren. HomeExchange geeft geen verklaringen of garanties voor het gedrag van zijn leden of gasten of de geschiktheid van een eigendom van een lid dat gepubliceerd is in een advertentie, alsook niet over het feit of een relatie tussen de leden in naleving is van de federale, lokale of staatswetten, overeenkomsten met derden of andere regels en voorschriften.

U bent volledig verantwoordelijk voor alle risico’s en neemt ze allemaal op u voor uw gebruik van en vertrouwen op het platform en voor alle informatie die u van of via het platform verkregen hebt. Uw gebruik van het platform is op vrijwillige basis en op eigen risico. Sommige services kunnen inherente risico’s dragen en door deel te nemen aan die services kiest u ervoor om die risico’s vrijwillig aan te nemen. Het platform en elke functie op het platform worden geleverd op een basis van “as is” en “voor zover beschikbaar”. HomeExchange en zijn dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en respectieve functionarissen, directeurs, werknemers, agenten, en licentiehouders (de “ HomeExchange-partijen”) geven geen expliciete of impliciete verklaringen van om het even welke aard over de nauwkeurigheid van de informatie op het platform, de werking van het platform of de informatie, content, functies, materialen of producten ervan.

In het grootste door het geldend recht toegestane mate wijzen de HomeExchange-partijen alle expliciete of impliciete garanties af, met inbegrip van maar niet beperkt tot impliciete garanties van verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk van intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten en de niet-aanwezigheid van fouten, virussen, bugs of andere schadelijke componenten.

HomeExchange kan de continue en ononderbroken beschikbaarheid of toegankelijkheid van het platform niet garanderen. HomeExchange heeft het recht om de toegang tot het platform te beperken of te limiteren, wanneer dat nodig is om zijn servers te beschermen of om andere onderhoudsmaatregelen uit te voeren.

Meningen, advies, verklaringen, aanbiedingen of andere informatie of content die beschikbaar is op het platform, maar niet door ons rechtstreeks beschikbaar gesteld is, behoort toe aan hun respectieve auteurs en er mag niet noodzakelijkerwijze op vertrouwd worden.

We garanderen de nauwkeurigheid, volledigheid of bruikbaarheid van de informatie op het platform niet en we aanvaarden de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van meningen, advies of verklaringen door andere partijen dan ons niet, noch keuren we die goed en we zijn er ook niet verantwoordelijk voor. We zijn in geen geval verantwoordelijk voor verlies of schade die voortvloeit uit de afhankelijkheid van een persoon op de informatie of andere content die op het platform geplaatst is of doorgestuurd is naar leden.

XII. AANSPRAKELIJKHEID

De HomeExchange-partijen zullen niet aansprakelijk zijn voor schade van om het even welke aard die voortvloeit uit het gebruik van het platform of de nauwkeurigheid van de informatie erop, met inbegrip van, maar niet beperkt tot directe, indirecte, algemene, bijzondere, compenserende, incidentele of punitieve schadevergoedingen, gevolgschade of schadevergoedingen die het gevolg zijn van het verlies van gebruik, data, winst, goodwill of bedrijfsonderbrekingen of voor schadevergoedingen voor persoonlijke of lichamelijke letsels of emotioneel leed, die voortvloeien uit of op een of andere manier verband houden met deze voorwaarden, het gebruik (of het niet-gebruik) van het platform, uw communicatie of ontmoetingen met andere leden of uw publicatie van een advertentie of het aangaan van een uitwisseling, of die nu gebaseerd zijn op garantie, een overeenkomst, een onrechtmatige daad, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid of iets anders, zelfs als HomeExchange op de hoogte gesteld is van de mogelijkheid van dergelijke schade en zelfs als de beperkte oplossing die hierin uiteengezet is er niet in geslaagd is het essentiële doel te vervullen.

Behalve zoals er anderszins expliciet hierin gespecificeerd kan zijn, zal de totale aansprakelijkheid voor deze voorwaarden en het gebruik van het platform door het lid van HomeExchange in geen geval de bedragen die een lid betaald heeft aan HomeExchange overschrijden of honderd Amerikaanse dollars ($ 100), als er geen betalingen uitgevoerd zijn.

De beperkingen op de schadevergoedingen die hierboven uiteengezet zijn, zijn fundamentele elementen van de overeenkomst tussen HomeExchange en elk lid.

In sommige rechtsgebieden mogen sommige garanties, aansprakelijkheden en schadevergoedingen niet gevrijwaard, uitgesloten of beperkt worden, dus zijn sommige van de hierboven vermelde vrijwaringen, uitsluitingen en beperkingen mogelijk niet van toepassing op u. In sommige rechtsgebieden zal de aansprakelijkheid van de HomeExchange-partijen beperkt zijn tot de grootste mate die toegestaan is door de toepasselijke wetgeving.

 1. VRIJWAREN

U gaat ermee akkoord om de HomeExchange-partijen te vrijwaren en schadeloos te stellen tegen letsels of schade die direct of indirect geleden zijn als gevolg van het gebruik van uw eigendom of het gebruik van uw eigendom door het gastlid en/of uw gebruik van het eigendom van het hostlid, met inbegrip van, maar niet beperkt tot: (i) claims voor letsels of schade aan personen of eigendom die voortvloeien uit een eigendom waarvan u de eigenaar bent; (ii) claims voor letsels of schade aan personen of eigendom die voortvloeien uit een transactie voor een eigendom waarbij u een partij bent (inclusief claims door genodigden van het gastlid en inclusief minderjarige genodigden); (iii) een overtreding van deze Gebruiksvoorwaarden of het Privacybeleid door u of door iemand die uw computer (of account, indien dat van toepassing is) gebruikt; (iv) een claim dat u of iemand die uw computer (of account, indien dat van toepassing is) gebruikt, het recht van een derde schendt; (v) verkeerde interpretatie van u of misbruik van het platform; (vii) claims die voortvloeien uit interacties tussen u en een ander lid of de genodigden van dat lid, al dan niet op het platform, met inbegrip van maar niet beperkt tot inbreuken op uitwisselingen of een andere overeenkomst die u moet uitvoeren; of (viii) niet-naleving door u van de wetten, regels of voorschriften van een toepasselijk rechtsgebied. U gaat ermee akkoord alle kosten, schadevergoedingen en uitgaven te betalen, met inbegrip van maar niet beperkt tot de redelijke honoraria van advocaten en de kosten die worden opgelegd of die anderszins opgelopen zijn of verband houden met of voortvloeien uit een dergelijke claim, rechtszaak, proces of procedure die toerekenbaar is aan een dergelijke claim.

 1. GESCHILLEN VAN DERDEN EN VRIJSTELLING.

U bent als enige verantwoordelijk voor alle claims, eisen of schadevergoedingen die voortvloeien uit de inbreuk op of de schending van overeenkomsten of verplichtingen van derden waaraan u of het eigendom onderhevig zijn, met inbegrip van maar niet beperkt tot licenties, leaseovereenkomsten, verzekeringspolissen, voorschriften van huiseigenaarsverenigingen, statuten van condominiums of gecoöpteerde raden en de nationale en lokale wetten. U stelt de HomeExchange-partijen vrij van alle claims, eisen en schadevergoedingen (eigenlijke en voortvloeiende) van om het even welke aard, bekend of onbekend, die voortvloeien uit of op een of andere manier verband houden met een overeenkomst of verplichting jegens een derde waaraan u of uw eigendom onderhevig is.

XII. ARBITRAGEOVEREENKOMST

Wanneer u een probleem of een geschil hebt met HomeExchange, gaat u ermee akkoord dat u eerst HomeExchange de kans zult geven uw probleem of het geschil op te lossen. Om alle twijfel te vermijden is deze sectie van toepassing op problemen of geschillen tussen u en HomeExchange die voortvloeien uit deze voorwaarden en ons Privacybeleid en niet op geschillen tussen u en andere leden of gasten. U kunt een schriftelijke beschrijving van uw probleem of geschil sturen naar: support@homeexchange.com. Als uw probleem of geschil wegens om het even welke reden niet opgelost geraakt binnen de zestig (60) dagen nadat HomeExchange uw schriftelijke beschrijving ontvangen heeft, gaat u akkoord met de onderstaande arbitragebepalingen. We zullen alle redelijke inspanningen leveren om op een informele manier uw claims, klachten, geschillen of onenigheden die u met ons kunt hebben, op te lossen.

Voor zover dat door de toepasselijke wetgeving toegestaan is, gaat u door akkoord te gaan met deze voorwaarden en door het platform te gebruiken ermee akkoord om geschillen tussen u en HomeExchange, die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden of ons privacybeleid en die niet binnen de zestig (60) dagen op een bevredigende manier opgelost geraakt zijn, beslecht zullen worden door arbitrage (“arbitrage”) door een gepensioneerde rechter van het hooggerechtshof of een onpartijdige persoon die gekozen wordt uit een lijst van de American Arbitration Association en dat deze zaak gehoord zal worden in New York County, New York, aan de hand van de Amerikaanse arbitrageregels voor commerciële arbitrage (de “toepasselijke regels”). De toepasselijke regels kunnen gevonden worden op www.adr.org/commercial.

U EN HOMEEXCHANGE GAAN ERMEE AKKOORD DAT ALLE CLAIMS GEARBITREERD ZULLEN WORDEN OP INDIVIDUELE BASIS EN DAT ZE NIET GECONSOLIDEERD ZULLEN WORDEN IN EEN ARBITRAGE VAN CLAIMS OF ONENIGHEDEN VAN ANDERE PARTIJEN.

U of HomeExchange kan een tussentijdse of voorlopige oplossing zoeken bij een rechtbank in een bevoegde jurisdictie in New York, New York die nodig is om de rechten of het eigendom van u of HomeExchange te beschermen in afwachting van de beëindiging van de arbitrage.

De arbitrage zal in het Engels worden gevoerd. De bemiddelaar zal de macht hebben om om het even welke oplossing die beschikbaar is in de rechtbank bij wet of in het eigen vermogen te verlenen en om het even welke toekenning van de bemiddelaar zal definitief en bindend zijn voor alle partijen. De bemiddelaar heeft echter niet de macht om punitieve of exemplaire schadevergoedingen op te leggen en elke partij doet hierbij hiervan afstand. De bemiddelaar zal de toepasselijke wetgeving toepassen en de bepalingen van deze voorwaarden (of ons Privacybeleid, indien nodig) en als dit niet gebeurt, zal dit beschouwd worden als een overschrijding van arbitrale bevoegdheid en zal het een grond vormen voor rechterlijke toetsing. De beslissing van de bemiddelaar moet een schriftelijke uitleg bevatten en moet vertrouwelijk blijven.

Als er een bepaling in deze arbitrageovereenkomst in deze sectie niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal de niet-afdwingbare bepaling verwijderd worden en zullen de resterende arbitragevoorwaarden afgedwongen worden (maar in geen geval zal er een klassenarbitrage of een algemene arbitrage met een vertegenwoordiger of een privéadvocaat plaatsvinden). Ongeacht of er een statuut of een wet het tegenovergestelde bepaalt, moet de kennisgeving die voortvloeit uit claims die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden, binnen één (1) jaar nadat een dergelijke claim tot stand gekomen is, afgegeven worden. Indien niet, dan zal de claim verjaren. Voor de doeleinden van deze paragraaf zullen deze voorwaarden en de gerelateerde transacties onderhevig zijn aan en beheerst worden door de Federal Arbitration Act, 9 U.S.C. sec.1-16 (FAA). Bovendien zal deze sectie geen partij verhinderen van het inwinnen van provisionele oplossingen ten behoeve van arbitrage van een rechtbank of geschikt rechtsgebied.

Deze paragraaf zal de beëindiging van het platform overleven. In het geval dat er bevonden wordt dat de bovenstaande arbitragebepalingen niet van toepassing zijn op u of op een bepaalde claim of tegenstrijdigheid, ofwel als resultaat van uw beslissing of als resultaat van een beslissing van een bemiddelaar of een gerechtelijk bevel, gaat u ermee akkoord dat elke claim exclusief opgelost moet worden door een staats- of federale rechtbank die zich bevindt in New York County, New York. U en HomeExchange gaan ermee akkoord zich te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van de rechtbanken in New York County, New York voor het doeleinde van het procederen van dergelijke claims of tegenstrijdigheden.

Arbitrageterugtrekking[CD1] . U BESCHIKT OVER HET RECHT OM ZICH TERUG TE TREKKEN UIT DEZE ARBITRAGEOVEREENKOMST. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VERPLICHTE ARBITRAGEBEPALING MET BETREKKING TOT BEPAALDE INTERACTIES OP HET PLATFORM, DAN KUNT U ZICH BINNEN DE DERTIG (30) DAGEN NA DE DATUM VAN EEN DERGELIJK INTERACTIE TERUGTREKKEN UIT DIT DEEL VAN DE OVEREENKOMST DOOR EEN E-MAIL TE STUREN NAAR contact@homeexchange.com. Als er een terugtrekking ontvangen worden na de periode van dertig (30) dagen, zal de terugtrekking niet geldig zijn en moet u uw claim laten behandelen door arbitrage overeenkomstig deze voorwaarden.

De partijen zijn gebonden door de resultaten van de arbitrage en de resultaten van de arbitrage zijn definitief. U gaat akkoord om dagvaardingen te accepteren via e-mail op het e-mailadres dat u op het platform geregistreerd hebt. De partijen zullen in het begin beide hun eigen kosten van de arbitrage dragen. De winnende partij in een rechtszaak die voortvloeit uit of verband houdt met deze overeenkomst heeft recht op een terugvordering van de kosten, de vergoedingen van getuigen-deskundigen, de honoraria van advocaten en de vergoeding van de bemiddelaar. ONGELDIG WAAR VERBODEN

Het platform en de content ervan zijn bedoeld om de wetten en voorschriften van de Verenigde Staten na te leven. HomeExchange behoudt zich het recht voor om de verstrekking van zijn services aan een persoon, geografische regio of rechtsgebied te beperken en/of om de kwantiteit van de services die het aanbiedt te beperken. Alle aanbiedingen voor services op het platform zijn ongeldig daar waar ze verboden zijn.

XIII. VRIJSTELLING VAN JURYRECHTSPRAAK; GEEN COLLECTIEVE PROCESSEN

HomeExchange en elk lid erkennen en gaan akkoord dat ze afzien van het recht op een juryrechtszaak voor alle geschillen die onderhevig zijn aan arbitrage.

HomeExchange en elk lid erkennen en gaan ermee akkoord dat elk van hen van het recht afziet om deel te nemen als een eiser of een lid van een groep in een voorgenomen collectieve rechtszaak, een collectief proces, een algemene rechtszaak met privéadvocaten of een andere vertegenwoordiger voor de procedures van alle geschillen. Bovendien mag er geen aangewezen bemiddelaar als rechter optreden bij een collectief proces of procedure met vertegenwoordigers. Als er geacht wordt dat deze paragraaf niet-afdwingbaar is met betrekking tot een geschil, zal de volledige arbitrageovereenkomst als ongeldig beschouwd worden met betrekking tot dat geschil.

XIV. TOEPASSELIJK RECHT

Deze voorwaarden en ons Privacybeleid zullen beheerst worden door en moeten geïnterpreteerd worden door de wetten van New York, VS, ongeacht de principes van strijdige wetgeving.

Als er een geschil tot stand komt tussen leden of gasten met betrekking tot het platform, zal de rechtszaak uitsluitend mogen plaatsvinden in New York County, New York, Verenigde Staten van Amerika.

Niettemin het voorafgaande zult u als consument genieten van de verplichte bepalingen van de wet van het land waarin u woont. Niets in deze voorwaarden tast uw rechten als een consument aan om te vertrouwen op dergelijke verplichte bepalingen van de lokale wetgeving.

 1. SCHEIDBAARHEID

Als er een deel van deze voorwaarden illegaal, ongeldig, niet-afdwingbaar of verboden is op om het even welke manier onder een toepasselijke wet of voorschrift, zal die bepaling of dat deel niet als onderdeel van de overeenkomst tussen ons worden beschouwd. De wettelijkheid, geldigheid of afdwingbaarheid van de resterende voorwaarden zullen volledig van kracht blijven.

XVI. GEEN VERKLARING VAN AFSTAND

Een faling of vertraging van HomeExchange in het uitoefenen van een recht, vermogen of privilege onder deze voorwaarden zal niet beschouwd worden als een vrijstelling ervan en een enkelvoudige of gedeeltelijke uitvoering van een recht, vermogen of privilege zal de andere of verdere uitoefening ervan of de uitoefening van een ander recht, vermogen of privilege onder deze voorwaarden niet uitsluiten.

XVII. TITELS

De titels in deze voorwaarden dienen enkel voor het gemak en hebben geen legaal of contractueel effect.

XVIII. TOEWIJZING

HomeExchange kan zijn rechten overdragen aan deze overeenkomst zonder voorafgaande toestemming en zonder voorafgaande kennisgeving aan u. U mag deze voorwaarden niet overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van HomeExchange.

XIX. WIJZIGING

HomeExchange behoudt zich het recht voor om te allen tijde en met of zonder kennisgeving deze voorwaarden te wijzigen, te verwijderen of er voorwaarden aan toe te voegen. De datum waarop deze voorwaarden de laatste keer gewijzigd zijn, zal verschijnen op de bovenkant van dit document. Alle wijzigingen zullen onmiddellijk van kracht gaan. Bekijk deze gebruiksvoorwaarden a.u.b. iedere keer dat u de site opent of gebruikt.

 1. VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Deze voorwaarden (inclusief het Privacybeleid) vormen de volledige overeenkomst tussen HomeExchange en u met betrekking tot het onderwerp erin. Deze voorwaarden (inclusief het Privacybeleid) hebben prioriteit op alle vroegere of gelijktijdige verklaringen, besprekingen, onderhandelingen, brieven, voorstellen, overeenkomsten, uitwisselingen en afspraken tussen u en HomeExchange met betrekking tot het onderwerp ervan, of die nu schriftelijk of mondeling zijn.

XXI. CONTACT MET ONS OPNEMEN

Als u vragen of zorgen hebt over deze voorwaarden, neem a.u.b. contact met ons op via e-mail via contact@homeexchange.com of schrijf ons naar:

HomeExchange.com Inc.

625 Massachusetts Ave,

Cambridge, MA 02139