Betingelser og oplysninger om HomeExchange garantier

(i) Definitioner

Følgende definitioner vil gælde for disse betingelser:

”Løsøre” betyder husholdningsvarer, kunst, antikviteter, samlerobjekter, smykker, juveler, ure, pelse, skydevågen, beklædning og anden personlig ejendom, som tilhører et værtsmedlem i en bopæl (og, i tilfælde af smykker, juveler, ure, pelse og skydevågen, som opbevares i et aflåst pengeskab, der er utilgængeligt for gæstemedlemmer eller beboere), men omfatter ikke kontanter, bank- og valutasedler, checks, kreditkort, postanvisninger, rejsechecks, krydsede bankanvisninger, aktuelle frimærker, nationale opsparinger og certifikater, nationale forsikringer, gavekort, kundetilbagekøbsværdibeviser, rejsebilletter, spisebilletter, dyr, planter, træer, hække eller bygninger.

”Maksimal sum” betyder 1.000.000 £.

”Tingskade" betyder beskadigelse af en permanent bygning, herunder fast inventar og fittings i gæstemedlemmets bopæl, der skyldes utilsigtet eller tilsigtet skadelige handling eller mangel på handling fra et gæstemedlem eller beboere i et bopæl under en udveksling.

Alle andre definerede vilkår, der bruges under disse betingelser, skal have den betydning, de er blevet givet i Anvendelsesvilkårene, som kan findes her.

Det er vigtigt at bemærke, at ingen betaling fra HomeExchange under denne garanti, uanset om det er til et værtsmedlem eller et gæstemedlem, skal udløse, reducere eller frasige et medlem for nogen skade eller personskade, der forårsages af medlemmet eller en anden person, eller for hvilken et medlem er ansvarligt.

Det er også vigtigt at bemærke, at, udover enhver specifik eksklusion i hvert afsnit af denne garanti, er HomeExchanges ansvar for at udføre betalinger underlagt de generelle eksklusioner i afsnit (xii) herunder.

HomeExchanges samlede ansvar under afsnit (ii), (iii) og (iv) kan under ingen omstændigheder overstige maksimumssummen.

(ii) Beløb og betingelser for dækning i tilfælde af tingskade:

Vedrørende tingskade skal HomeExchange betale:

(a) omkostningen til genopbygning eller reparation af bygningerne til en tilstand, der er den samme, men ikke bedre eller mere omfattende, end tilstanden som ny.

(b) følgende nødvendige og rimelige omkostninger og udgifter i forbindelse med genopbygning eller reparation efter gæstens skade som forsikret i dette afsnit:

(i) omkostningerne til fjernelse af bygningsrester fra lokalerne eller det umiddelbart tilstødende område,

(ii) omkostningen til afmontering, nedbrydning, opsætning af støttebjælker eller afstivning af nogen del af bygningerne,

(iii) omkostningen til overholdelse af alle lovpligtige eller lokale myndighedskrav vedrørende den beskadigede del af bygningerne, medmindre der var indgivet meddelelse om et sådant krav før gæstens skade, og forudsat at bygningerne oprindeligt blev bygget under overholdelse af alle statslige og lokale myndighedsregulativer, der var gældende på det tidspunkt,

(iv) honorarer til arkitekter, landinspektører eller rådgivende ingeniører, og

(v) montører honorarer og udgifter,

op til den mindste del af beløbet på Gæstemedlemmets hjemmeforsikring for boligen og maksimalsummen.

Kompensation for tingskade omfatter ikke:

(a) alternativ indlogering for Gæstemedlemmet eller en logerende, eller

(b) eventuelt resulterende tab af brug af boligen for et Gæstemedlem eller en logerende.

Værtsmedlemmet skal modtage kompensation, forudsat at han eller hun afgiver erklæring om skaden inden for 10 dage efter Gæstemedlemmets afrejse, til HomeExchange, og forudsat at han eller hun fremviser følgende emner til HomeExchange:

Kompensation bliver kun betalt efter vores modtagelse fra Værtsmedlemmets tilfredsstillende dokumentation af den relevante grænse i den underliggende forsikring.

Værtsmedlemmet accepterer at sikre sin ejendom før udvekslingen og har det fulde ansvar for den.

Efter tingskade, skade på løsøre, vil vi, hvis Værtsmedlemmets bolig er gjort ubeboelig, også betale for omkostninger til Værtsmedlemmets egnede og ligeværdige alternative indlogering i en periode på op til 6 måneder.

(iii) Beløb og betingelser for dækning i tilfælde af skade på løsøre:

I tilfælde af skade på løsøre, der skyldes utilsigtet eller tilsigtet skadelige handlinger eller mangel på handling fra et Gæstemedlem eller logerende i en bopæl, vil HomeExchange, efter eget valg, betale for Værtsmedlemmets omkostninger til udskiftning eller reparation af, eller foretage en kontant afregning for tabt eller beskadiget løsøre efter at have taget højde for afskrivning op til det mindre beløb af værtsmedlemmets løsøreforsikring i boligen og 100.000 £. Det maksimale godtgørelsesbeløb i tilfælde af skade på løsøre kan imidlertid ikke overstige værdien af løsøre som erklæret af Værtsmedlemmet under forsikringen for boligen.

Kompensation bliver kun betalt efter vores modtagelse fra Værtsmedlemmets tilfredsstillende dokumentation af den relevante grænse i den underliggende forsikring.

(iv) Beløb og betingelser for dækning i tilfælde af tyveri:

I tilfælde af tingskade eller skade på løsøre, der skyldes tyveri eller forsøg på tyveri, forårsaget eller muliggjort af handlinger eller mangel på handlinger fra et Gæstemedlem eller logerende i Værtsmedlemmets hjem, skal den lidte skade godtgøres af HomeExchange op til den maksimale sum under tingskadedækningen eller 100.000 £ under skade på løsøre-dækningen (som relevant).

Det maksimale godtgørelsesbeløb i tilfælde tyveri vil ikke overstige værdien af løsøre som erklæret af Værtsmedlemmet under forsikringen for løsøre eller boligen. Værtsmedlemmet har ret til kompensation, forudsat at han eller hun indsender følgende:

Værtsmedlemmet accepterer at sikre sin ejendom før udvekslingen og har det fulde ansvar for den.

(v) Beløb af fradrag betalbar for Gæstemedlemmet i tilfælde af utilsigtet skade på ting eller løsøre

I tilfælde af utilsigtet skade, der er dækker under denne garanti, skal Gæstemedlemmet forblive ansvarlig for et fradrag, der vil blive fratrukket fra indskuddet.
Beløbet for fradraget er et engangsbeløb og er sat til [
100 EUR] pr. skade.

(vi) Beløb af fradrag betalbar for Gæstemedlemmet i tilfælde af utilsigtet eller forsætlig skade på ting eller løsøre

I tilfælde af forsætlig tingskade eller skade, der skyldes unormal adfærd fra Gæstemedlemmets eller logerendes side, og som ikke respekterer de livsstilsregler, der er specificeret af Værtsmedlemmet før udvekslingen, vil et beløb op til omkostningen for den forårsagede skade blive fratrukket indskuddet. Hvis skaden overstiger indskudsbeløbet, vil indskuddet blive fuldt debiteret, og Gæstemedlemmet vil forblive ansvarlig for forskellen over for HomeExchange. Skade, som Værtsmedlemmet har lidt, vil blive behandlet i overensstemmelse med tingskadesdækningen.

(vii) Beløb og betingelser for dækning i tilfælde af annullering af Værtsmedlemmet:

I tilfælde af annullering a Værtsmedlemmet, og hvis HomeExchange ikke kan finde en erstatningsbolig, hvis grundlæggende faciliteter (se (x)) er tilsvarende dem fra den annullerede Udveksling, skal Gæstemedlemmet have ret til:

Hvis for eksempel den annullerede Udveksling var for fire overnatninger, vil Gæstemedlemmet være berettiget til en maksimumrefusion på 400 EUR for omkostningerne til nød-indlogering.

(viii) Beløb og betingelser i garantierne i tilfælde af boliger, der er under standard eller unøjagtige:

I tilfælde af en bolig under standard eller unøjagtig, og hvis HomeExchange ikke kan finde en erstatningsbolig, hvis grundlæggende faciliteter (se (x)) er tilsvarende dem fra den annullerede Udveksling, skal Gæstemedlemmet have ret til:

Hvis den annullerede Udveksling for eksempel var for fire nætter, vil Gæstemedlemmet være berettiget til en maksimumrefusion på 400 EUR for sådanne ikke-refunderbare transportbilletter.

(ix) Kriterier for en bolig under standard eller unøjagtig for at kunne benytte garantien:

En bolig betragtes som under standard eller unøjagtig, når den har en af følgende karakteristika, men ellers imødekommer Listens kriterier. Gæstemedlemmet er ikke berettiget til kompensation, hvis vedkommende vælger ikke at bo i en bolig, der overholder alle krævede kriterier. 

1) For enhver bolig:

2) når de udtrykkeligt er angivet, at den ville have:

(x) Grundlæggende faciliteter for en erstatningsbolig i tilfælde af annullering af Værtsmedlemmet eller forholder, der er under standard eller unøjagtige.

De grundlæggende faciliteter for en erstatningsbolig er som følger:

1) for ethvert tilbud:

2) når de udtrykkeligt er angivet, at den ville have:

3) Beliggenhed.

Endvidere skal erstatningsboligen være beliggende i det samme byområde, hvis boligen var placeret i en bymidte, under 5 km fra en strand, hvis boligen var beliggende under 5 km fra en strand, og under 50 km fra den oprindelige bolig i andre tilfælde.

(xi) Dækningsbeløb og –betingelser for juridiske forpligtelser

HomeExchange vil kompensere Værtsmedlemmet for de juridiske forpligtelser som indehaver og ejer af boligen ved at betale for skader og omkostninger til andre, som måtte opstå af en enkelt hændelse, der opstår under en Udveksling, som resulterer i:

(a) dødsfald som følge af ulykke, sygdom eller utilsigtet fysisk personskade for et Gæstemedlem eller logerende,

(b) skader, der skyldes et Gæstemedlem eller logerende på nabo-tredjeparts ejendom,

op til den maksimale sum plus forsvarsomkostninger for HomeExchange, skriftligt.

Kompensation vil ikke blive betalt til Værtsmedlemmet for

(a) noget, der ejes af eller er Værtsmedlemmets juridiske ansvar, 

(b) personskade, dødsfald, ulykkestilfælde eller sygdomme for Værtsmedlemmet eller dennes repræsentant, 

(c) Værtsmedlemmets ansvar i forhold til ansættelse, fag, profession eller forretning bortset fra som beboer eller ejer af boligen, 

(d) Værtsmedlemmets ansvar for at viderebringe en sygdom eller virus, 

(e) ansvar som følge af ejerskab eller brug af et motorkøretøj, uanset om det er lovligt til kørsel på offentlig vej eller ej, 

(f) ansvar, der accepteres af Værtsmedlemmet under enhver aftale, medmindre ansvaret ville eksistere uden aftalen, eller

(g) ansvar, der er dækket af en anden kontrakt.

(xii) Generelle udelukkelser

Host Member vil ikke foretage betaling til et Værtsmedlem eller Gæstemedlem under denne garanti i forhold til: 

(a) tab eller skade, der skete, før boligen var genstand for den seneste Udveksling,

(b) tab, skade, ansvar, omkostning eller udgift af nogen art, der direkte eller indirekte skyldes ioniserende stråling eller radioaktiv forurening fra nuklear brændsel eller affald, som skyldes forbrænding af nukleart brændstof, eller de radioaktive, giftige, eksplosive eller andre farlige egenskaber ved nukleart maskineri eller nogen del deraf,

(c) tab, skade, ansvar, omkostning eller udgift af nogen art, der direkte eller indirekte skyldes krig, invasion eller revolution,

(d) tab, skade, ansvar, omkostning eller udgift af nogen art, der direkte eller indirekte skyldes trykbølger fra fly,

(e) tab, skade, ansvar, omkostning eller udgift af nogen art, der direkte eller indirekte skyldes, er et resultat af eller i forbindelse med nogen terrorismehandling. Med henblik på denne eksklusion, betyder ”terrorisme” brug eller trussel om brug af biologisk, kemisk og/eller nuklear kraft eller kontaminering af nogen person(er), uanset om de handler alene eller på vegne af eller i forbindelse med nogen organisation(er) eller regering(er), der udføres af politiske, religiøse, ideologiske eller lignende formål, herunder hensigt om at få indflydelse på nogen regering(er) eller udsætte nogen del af offentligheden for fare,

(f) tab, skade, ansvar, omkostning eller udgift af nogen art, der direkte eller indirekte skyldes eller er et resultat af slid, virusser, sygdom, korrosion, rust, fugt, insekter, skadedyr, svamp, kondens, afblegning, frost eller noget andet, som sker gradvist, processen med rengøring, farvning, reparation, ændring, renovering eller restaurering,

(g) tab, skade, ansvar, omkostning eller udgift af nogen art, der skyldes eller er et resultat af dårligt eller fejlbehæftet design, udførelse eller materialer,

(h) tab eller skade, der er et resultat af, at bygningerne bruges af Værtsmedlemmet til illegale aktiviteter,

(i) krav eller udgift af nogen art, der direkte eller indirekte skyldes eller stammer fra forurening eller kontaminering,

(j) tab, skade, ansvar, omkostning eller udgift af nogen art, der skyldes råd,

(k) tab eller skade, der skyldes udstyr, der ikke korrekt genkender data, der repræsenterer en dato, på en sådan måde, at det ikke fungerer korrekt eller ikke fungerer overhovedet, eller fra computervirusser,

(l) juridiske udgifter, juridiske fordele og/eller ansvar, der direkte eller indirekte stammer fra udstyr, der ikke korrekt genkender data, der repræsenterer en dato, på en sådan måde, at det ikke fungerer korrekt eller ikke fungerer overhovedet, eller computervirusser. For at undgå tvivl er ethvert krav om juridiske udgifter/fordele for at opnå kompensation for personskade ikke udelukket.

Med henblik på (k) og (l) herover:

HomeExchange vil ikke have ansvar for at udføre nogen betaling under disse garantier for tilbud, som:

(a) ville bryde økonomiske, finansielle eller handelssanktioner, der er pålagt under lovgivningen i det land, hvor denne politik er vedtaget, eller på anden måde ville tilvejebringe dækning, eller

(b) ville bryde økonomiske, finansielle eller handelssanktioner, der er pålagt af Canada, Den Europæiske Union, Storbritannien eller USA.

(xiii) Geografisk område uden dækning

Enhver bolig, der lægges op på vores hjemmeside, er godkendt til dækning for tingskade, medmindre den er beliggende i et land, som Ministeriet for Udenrigs- og Commonwealth-anliggende i Storbritannien har fastlagt som værende uegnet som rejsemål.